О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 402

[населено място], 09.10.2018г.

Върховният касационен съд на Р.Б, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова ч.т.д.№2069/18г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.Образувано е въз основа на подадена от „С.Д“АД частна жалба, срещу определение №13/11.01.2018г. по в.ч.т.д.№565/2017г. по описа на Варненски апелативен съд,с което е допълнено на основание чл.248 ал.1 пр.1 ГПК определение №617/23.10.2017г. за прекратяване на производството по ч.т.д.№565/17г. по описа на ВАпС,като дружеството е осъдено да заплати в полза на „Агрипланет“ЕООД сумата 1000 лв. разноски за адвокатска защита. В частната жалба са изложени доводи за прекомерност на присъденото адвокатско възнаграждение и искане за отмяна над сумата от 60 лв.

Преди да се произнесе,съставът на ВКС,ТК,първо отделение констатира,че определение №617/23.10.2017г. за прекратяване на производството по ч.т.д.№565/17г. по описа на ВАпС, не е влязло в сила,тъй като определение №2129/21.12.2017г.,с което е върната частната жалба на „С.Д“АД срещу него е отменено с окончателно определение на същия състав на ВКС,ТК,първо отделение и делото е върнато на ВАпС за администриране на подадената срещу прекратителното определение частна жалба. Доколкото въпросът за разноските е обусловен от изхода по главния спор в производството, настоящият състав намира,че са налице основания за спиране на настоящото производство до приключването на това по частна жалба вх.№7356/19.12.17г.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, ТК,първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч.т.д.№2069/18г. по описа на Върховен касационен съд, ТК,първо отделение до приключването на производството по частна жалба вх.№7356/19.12.17г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред друг тричленен състав на Върховен касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.