О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№401

[населено място], 09.10.2018г.

Върховният касационен съд на Р.Б, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова ч.т.д.№2068/18г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.2 от ГПК.

Образувано е по подадена от „С.Д“АД частна жалба срещу разпореждане №2129/21.12.2017г. по в.ч.т.д.№565/2017г. по описа на Варненски апелативен съд,с което е върната като просрочена подадената от дружеството частна жалба вх.№7356/19.12.17г. срещу определение №617/23.10.2017г. по същото частно въззивно дело.

Искането за отмяна на това разпореждане е обосновано с противни на изложените в него от съда доводи - за спазен преклузивен срок и при направени твърдения за изпращането на частната жалба по пощата в последния ден от срока – обстоятелства,останали несъобразени от апелативния съд.

Върховният касационен съд констатира,че частната жалба е подадена в срок от легитимирано да обжалва лице срещу съдебен акт от категорията на обжалваемите,поради което я намира за допустима.

По същество е основателна.От данните по ч.в.т.д.№565/17г. се установява,че с определение №617/23.10.2017г. ВАпС е прекратил образуваното по описа му частно производство, приемайки същото за недопустимо,поради необжалваемост на постановеното в хода на производството по т.д.№25/17г. по описа на ДОС и обжалвано пред въззивната инстанция протоколно определение на окръжния съд във връзка с направено възражение за прихващане. Съобщението за така постановеното определение на ВАпС е изпратено на страната и връчено чрез представител на дружеството на 08.12.2017г.,видно от приложения отрязък от същото.На 19.12.2017г. в деловодството на съда е заведена частна жалба срещу определението за прекратяване под вх.№7356 от същата дата.Върху същата е посочено,че е приета като получена по пощата с дата на пощенското клеймо 16.12.2017г. Това се установява и от приложения към частната жалба пощенски плик. Тъй като при тези данни частната жалба се явява подадена след изтичането на едноседмичния преклузивен срок по чл.275 ал.1 ГПК,с атакуваното разпореждане ВАпС е върнал същата.

Пред настоящата съдебна инстанция с подадената срещу разпореждането на ВАпС частна жалба са представени разписка за изпращане на пратка и известие за доставянето й,от които може да бъде направена обоснована констатация,че постъпилата в деловодството на ВАпС на 19.12.2017г. частна жалба е била приета от пощенския служител на 15.12.2017г.,тъй като на посочената дата в 16:59ч. е приета пратка с подател „С.Д“АД и получател Апелативен съд [населено място],обозначена с баркод PS930000QCCGN, съответстващ на поставения върху пощенския плик с клеймо на изпращане 16.12.2017г.

При тези данни следва да се приеме,че страната е спазила изискването на чл.62 ал.1 вр. ал.2 ГПК,като е подала частната си жалба в законоустановения срок.

Поради това разпореждането на ВАпС , с което частната й жалба е върната,следва да бъде отменено и делото върнато на апелативния съд за администрирането й.

Мотивиран от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане №2129/21.12.2017г. по в.ч.т.д.№565/2017г. по описа на Варненски апелативен съд.

ВРЪЩА делото на Варненски апелативен съд за администриране на частна жалба вх.№7356/19.12.17г. срещу определение №617/23.10.2017г. по същото частно въззивно дело.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!