О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 397

София, 06.11.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на пети ноември през две хиляди и осемнадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 2829 по описа на четвърто гражданско отделение на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по касационната жалба на П. Д. Т. в качеството й на управител на наследството на Д. Д. И., против решение № 1300 от 25 май 2018 г., постановено по гр.д. № 285/2018 г. по описа на апелативния съд в [населено място], с което се потвърждава решение № 4945 от 14 юни 2016 г., постановено по гр.д. № 2750/2011 г. по описа на Софийския градски съд за осъждане на В. Д. Т. да заплати в полза на наследството на Д. Д. И., починала на 03.12.2002 г., за чийто управител е назначена адв. П. Т., предявила иск в качеството на процесуален субституент на основание чл. 55, ал. 1, предл. второ ЗЗД за сумата 4 деноминирани лева – продажна цена, платена от Т. по предварителен договор от 30.11.1997 г. за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ апартамент в [населено място], и е отхвърлен искът за разликата до пълния предявен размер от 120 хиляди лева, както и искът, предявен на същото основание срещу Ф. А. Т..

При служебната проверка на делото съставът на съда констатира, че по отношение на докладчика съдия Мими Фурнаджиева е налице пречка по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК да участва в делото, тъй като в касационната жалба се поддържа искане за обявяване недопустимостта на решение № 165 от 20 юли 2007 г., постановено по гр.д. № 145/2007 г. по описа на ВКС, петчленен състав, член на който е бил и докладчикът по настоящото дело. Ето защо и в съответствие с т. ІІ.6.3 от Правилата за образуването и случайното разпределение на делата във Върховния касационен съд делото следва да се изпрати на председателя на Гражданска колегия на ВКС за определяне на нов докладчик.

Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.,

О П Р Е Д Е Л И :

ОТСТРАНЯВА от участие по гр.д. № 2829/2018 г., ІV г.о., като докладчик съдия Мими Фурнаджиева.

Делото да се докладва на председателя на гражданската колегия на ВКС за определяне на друг докладчик по делото по правилото на т. ІІ.6.3 от Правилата за образуването и случайното разпределение на делата във Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи