О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 452

София, 06.11.2018 година

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева ч.т.дело № 1997/2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК, образувано по частна касационна жалба на ЕТ „Деси – Светла Симеонова“ срещу определение № 135 от 13.07.2018 г. по в.ч.гр.д. № 220/2018 г. на Окръжен съд Видин.

Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, след като прецени данните по делото приема следното:

Касаторът в изложението си на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК е поставил въпросите: 1. „Попадат ли в обхвата на дължимата от съдията по вписванията проверка на материалноправните предпоставки по чл.3, ал.4 ЗАЗ (Обн. ДВ.бр.42/22.05.2018г.) при вписване на анекс към договор за аренда в земеделието или на нов договор за аренда, сключени след изменението на нормата?” и 2. „Направената законодателна промяна на материалния закон води ли до правната възможност в действащи договорни отношения, създадени между конкретни страни – арендодател-арендатор, извън предвидената досега възможност (при заместване по право) да встъпват трети на тези правоотношения лица, каквито в случая биха се явили неучастващи като страни в договора съсобственици, за да бъде изпълнено изискване за повече от 50% ид. части от съсобствен имот?”.

Тъй като разгледаният от страната първи въпрос е поставен за разрешаване от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия при ВКС с разпореждане от 19.01.2018 г. на Председателя на ВКС по образуваното със същото разпореждане тълкувателно дело № 1/18, на основание чл. 292 ГПК настоящото производство следва да бъде спряно.

По тези съображения Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по ч.т.д. № 1997/2018 на ВКС, І т.о., до постановяване на решение по тълкувателно дело № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: