О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 10

София, 04.01.2019 г.

Върховният касационен съд на Р.Б, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на трети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ЗОЯ АТАНАСОВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията СТОИЛ СОТИРОВ

гр.дело №4788/2018 година.

Производството е по чл.288, във връзка с чл.280, ал.1 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, вх.№6412/21.8.2018 г., подадена от ищеца С.Х.Т. от [населено място], област С., против въззивно решение №44/31.7.2018 г. по гр.д.№149/2018 г. по описа на Бургаския апелативен съд.

В изложението по чл.284 ал.3 т.1 ГПК към касационната жалба се поставя въпрос за компетентността на гражданския съд да прецени допуснати нарушения от Прокуратурата на Р.Б на чл.13 ЕКЗПЧОС и Протокол 7, чл.4, т.2 към същата конвенция. По естеството си този въпрос е относим към въпросите по тълк.д.№2/2015 г. на ОС на ВКС – ОСГТК, и ОС на ВАС – Първа и втора колегии, а именно „Кой е компетентния съд, който следва да разгледа искова молба с правно основание чл.4, §3 от Д., с която се търси реализиране на отговорността на държавата за нарушение на правото на ЕС ?“ и „Кой е приложимият процесуален ред за разглеждане на исковата претенция с правно основание чл.4, § 3 Д. ?“, и е обусловен от тях.

Към настоящия момент не е постановено решение по посоченото тълкувателно решение

Предвид на изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по гр.дело № 4788/2018г.по описа на Върховния касационен съд, ІV г.о., до произнасяне на ОС на ВКС – ОСГТК, и ОС на ВАС – Първа и втора колегии, по тълк.д.№2/2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!