О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 6

гр. София, 04.01.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р.Б, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

като изслуша докладваното от съдията Първанова ч. гр. дело № 4791/2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на А.П.Л., [населено място], чрез пълномощника му адвокат А. Л., срещу определение № 190/30.11.2018 г. по ч. гр. д. № 4348/2018 г. на ВКС, I г. о. С него е оставена без разглеждане като недопустима частната му жалба срещу определение № 21251/09.10.2018 г. по ч. гр. д. № 11385/2018 г. на Софийски градски съд и е прекратено производството по делото.

В частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение, с искане за неговата отмяна и връщане на делото на Софийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Твърди се, че производството по чл. 524 ГПК е самостоятелно производство, с което се дава разрешение по същество относно изпълнението на влязлото в сила решение и разпростира ли се изпълнителната сила на това решение спрямо третото лице, намерено във владение на имота, съответно въззивното определение подлежи на касационно обжалване по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира следното:

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, поради следните съображения:

С обжалваното определение, постановено по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, съставът на ВКС, I г. о. е приел, че частната касационна жалба срещу определението на Софийски градски съд, с което е потвърдено определение № 458440/26.07.2018 г. по гр. д. № 46664/2018 г. на Софийски районен съд за оставяне без разглеждане молбата на жалбоподателя за спиране на изпълнението по изп. д. № 20168500402945 по описа на ЧСИ А. Б. е недопустима, тъй като въззивното определение по чл. 524 ГПК не подлежи на касационно обжалване.

Върховният касационен съд, състав на II г. о. намира, че обжалваното определение е валидно, процесуално допустимо и правилно, поради което следва да бъде оставено в сила. Съгласно т. 7, ТР № 6/14.03.2014 г. по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК, ВКС определението на окръжния съд, постановено по частна жалба срещу определение на районен съд по молба за спиране на изпълнението по чл. 524 ГПК не подлежи на касационно обжалване, освен в случаите по чл. 396, ал. 2, изр. 3 ГПК, каквато не е настоящата хипотеза. По своята правна същност производството по чл. 524 ГПК е специфично производство за обезпечаване на бъдещ иск - спирането на принудителното изпълнение обезпечава бъдещия иск на третото лице, заявяващо свои права върху присъдения имот, което по своя характер е обезпечителна мярка. Определението по чл. 524 ГПК има привременен характер, тъй като действието му е до приключване на производството по иска на третото лице, като целта му е да съхрани статуквото предвид претендираното от третото лице право върху имота. Обезпечителното производство е уредено като двуинстанционно, поради което не само въззивните определения, с които се оставя без уважение частна жалба срещу отказа на първата инстанция да допусне обезпечение на иска, но и тези, с които се връща или се оставя без разглеждане като недопустима молба за обезпечение на иска, не подлежат на касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК (в този смисъл определение № 22/16.01.2018 г. по ч. гр. д. № 88/2018 г., ВКС, ІV г. о., определение № 535/10.11.2017 г. по ч. гр. д. № 3451/2017 г., ВКС, IV г. о. и определение № 127/22.03.2018 г. по ч. гр. д. № 959/2018 г., ВКС, III г. о.). В случая въззивното определение е окончателно и не подлежи на касационен контрол. Ето защо правилно и в съответствие с процесуалния закон съставът на ВКС, І г. о. е оставил частната касационна жалба без разглеждане като процесуално недопустима.

Поради изложеното частната жалба, като неоснователна, следва да се остави без уважение, а обжалваното определение да се потвърди.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на II г. о.

О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ В СИЛА определение № 190/30.11.2018 г. по ч. гр. д. № 4348/2018 г. на ВКС, I г. о.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: