гр. София, 04.01.2019 г.

Върховният касационен съд на Р.Б, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на трети януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

като разгледа докладваното от съдията Владимиров ч. гр. д. № 4730/2018 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Д.Н.А. от [населено място], чрез адв. Т. – П., срещу определение № 3173 от 16.10.2018 г. по ч. гр. д. № 4846/2018 г. на Апелативен съд - София, ГО, І състав, с което е потвърдено определението от 27.07.2018 г. по гр. д. № 7902/2018 г. на Софийски градски съд, ГО, І - 16 състав за прекратяване на производството по делото.

За да потвърди обжалваното първоинстанционно определение въззивният съд е формирал решаващ правен извод, че в случая производството по предявения конститутивен иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД е недопустимо, поради липса на правосубектност, тъй като след извършена служебна справка от НБДН е установено, че ответникът по същия е починал преди предявяването му. Приел е, че в хипотезата на починал преди предявяване на иска ответник не се касае нито за правоприемство в процеса по смисъла на чл. 227 от ГПК, нито за замяна на страна по смисъла на чл. 228 от ГПК, което да обоснове приложението на посочените разпоредби. Развити са съображения, че в конкретния случай не е налице и нередовност на исковата молба, която може да бъде отстранена по указания на съда, чрез посочване на наследниците на починалия като ответници.

Същевременно, с разпореждане от 07.04.2017 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 1/2017 г. на ОСГТК на ВКС, част от предмета на което е въпросът: „Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?“.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК е поставен въпрос, към който като допълнително основание е посочена разпоредбата на чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК. Този въпрос, конкретизиран и уточнен от касационния съд (съгласно разясненията по т. 1 от ТР № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС), се свежда до преценката за наличие на процесуално правосубектна ответна страна към момента на завеждане на делото, като част от абсолютните положителни процесуални предпоставки за възникването и надлежното упражняване правото на иск, за които съдът следи служебно и следва да бъде формулиран така : „допустимо ли е производство по иск срещу лице, което е починало преди предявяването му и налице ли е в този случай правоприемство в процеса по смисъла на чл. 227 от ГПК, задължаващо съда да укаже на ищеца да насочи иска си срещу наследниците на починалата страна?.

Касаторът е направил и искане за спиране на настоящото производство до приключването на тълк. д. № 1/2017 г. на ОСГТК на ВКС.

Предвид изложеното, повдигнатият правен въпрос е обуславящ за изхода на настоящото производство и бъдещото решение по цитираното тълкувателно дело ще даде обвързващо тълкуване по него. Ето защо, настоящото производство ще следва да бъде спряно до приключване на производството по тълкувателно дело № 1/2017 г. на ОСГТК на ВКС.

По тези съображения Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч. гр. д. № 4730/2018 г. на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение до приключване на производството по тълкувателно дело № 1/2017 г. на ОСГТК на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.