О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 8София, 04.01.2019 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на тринадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 3003/2018 година

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на К. Г. Х., чрез особения му представител адвокат В. Н., срещу постановеното от Великотърновски апелативен съд протоколно определение от 17.10.2018 г. за спиране на производството по в. т. д. № 275/2018 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.

Частният жалбоподател поддържа, че определението е неправилно с твърдението, че спорът, посочен като преюдициален, няма характер на такъв; липсва изрично отправено искане за спиране на производството, а освен това искането е основано на доказателства, които освен, че не са представени своевременно, не доказват и висящността към настоящия момент на т. д. № 1580/2017 г. на СГС, с оглед на което е постановено спирането.

Ответникът по частната жалба – „Корпоративна търговска банка” АД /н./, [гр. София] – оспорва същата по съображения в писмен отговор от 22.11.2018 г.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и становищата на страните, приема следното:

Частната жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна и е процесуално допустима.

За да постанови спиране на производството по в. т. д. № 275/2018 г., въззивният съд, съобразявайки направеното от ответника „Нафтекс Петрол” ЕООД възражение за извършено прихващане в размер на исковата сума с прехвърлено вземане по договор за цесия, сключен между двамата ответници, е преценил, че с оглед валидността на този договор, образуваното пред Софийски градски съд т.д. № 1580/2017 г. с предмет иск по чл. 59 З. е в условие на преюдициалност по отношение на висящото пред него производство.

Определението е правилно.

Производството по т. д. № 107/2016 г. на Ловешки окръжен съд, постановеното по което решение е предмет на въззивно обжалване по в. т. д. № 275/2018 г. на Великотърновски апелативен съд, е образувано по предявен от „Корпоративна търговска банка” АД /н./ срещу К. Г. Х. и Нафтекс Петрол” ЕООД иск с правно основание чл. 694 ТЗ за несъществуване на прието вземане на К. Г. Х. към „Нафтекс Петрол” ЕООД /н./ за сумата 567 774.18 лв., представляваща цена по договор за цесия от 05.11.2014 г.

От представените по делото доказателства – искова молба вх. № 54145 от 24.04.2017 г. и разпечатка от деловодната система на СГС – се установява, че пред същия съд е образувано и висящо т. д. № 1580/2017г., част от предмета на който са предявени от „Корпоративна търговска банка” АД /н./ срещу Нафтекс Петрол” ЕООД /н./ евентуални искове по чл. 3 и 59 З. за прогласяване за недействително по отношение кредиторите на несъстоятелността на банката извършеното прихващане с придобитото от дружеството вземане по договор за цесия от 05.11.2014 г., сключен с К. Г. Х..

Видно от посочения договор за цесия, в чл. 12 на същия страните са уговорили, че при уважаване с влязло в сила решение на иск за недействителност на извършеното с него прехвърляне на вземането или на извършеното прихващане с това вземане, включително и относителна недействителност, договорът за цесия се прекратява с обратно действие, т. е. страните дължат незабавно връщане на получените престации.

С оглед на посочените данни, настоящият състав намира за правилен извода на въззивния съд, че е налице връзка на преюдициалност между производството по настоящото дело и производството по т. д. № 1580/2017 г. на СГС. Доколкото съществуването на вземането за цената по процесния договор за цесия, което е предмет на производството по настоящото дело, е обусловено от действителността на самата цесия, която е предмет на т. д. № 1580/2017 г. на СГС, то преценката на въззивния съд за наличие на предпоставките по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК е обоснована и правилна. В случай, че договорът за цесия бъде прогласен за недействителен с влязло в сила решение и предвид изричната уговорка в чл. 12, ал. 3 от същия, отпада и задължението на цесионера за заплащане на уговорената цена на прехвърленото вземане. Ето защо, изходът на т. д. № 1580/2017 г. е от значение за правилното решаване на настоящия спор.

Неоснователно е оплакването на частния жалбоподател за преклудиране на представените доказателства във връзка с образуваното т. д. № 1580/2017 г. и за произнасяне на съда без да е налице изрично искане за спиране на производството по делото. По отношение представянето на доказателства за наличие на основание за спиране на производството по делото по реда на чл. 229 ГПК е неприложима преклузията за представяне на доказателства, установена в чл. 131 и чл. 143 ГПК, тъй като тези доказателства не касаят предмета на самия спор. Освен това, независимо дали е отправено изрично искане от страна по делото, при наличие на данни за висящ процес, решението по който ще е от значение за правилното решаване на спора, съдът е длъжен да постанови спирането и служебно.

Не може да бъде споделено и становището в частната жалба за липса на доказателства, че производството по т. д. № 1580/2017 г. на СГС продължава да е висящо. Положителният факт на прекратяване на същото е в доказателствена тежест на страната, която го твърди. И доколкото частният жалбоподател не е ангажирал такива доказателства, нито поддържа подобно твърдение, оплакването му в тази насока е неоснователно.

Поради изложените съображения, обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 17.10.2018 г. за спиране на производството по в. т. д. № 275/2018 г.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: