О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1

гр. София, 04.01.2019 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховен касационен съд на Р.Б, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на трети януари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ж.Н

ЧЛЕНОВЕ: 1. Б.Т

2. П.Ш

като разгледа докладваното от съдия Ж. Начева касационно частно дело № 1197 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящото производство е образувано на основание чл. 44, ал. 1 НПК по повод определение № 802 от 29.11.2018 г. на Районния съд–Смолян по н. а. х. д. № 629/2018 г., с което е повдигнат спор за подсъдност.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че компетентен е Бургаският районен съд.

Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение от 20.11.2018 г. по н. а. х. д. № 4952/2018 г. Бургаският районен съд се е счел за ненадлежно сезиран, поради което е прекратил съдебното производство и е изпратил делото по компетентност на Районния съд–Смолян. Мотивирал се е, че жалбата срещу наказателното постановление била адресирана до този съд, на чието произнасяне жалбоподателят държал, поради което първо Смоленският районен съд трябва да разреши въпроса с подсъдността, а в зависимост от това евентуално да му върне делото, за да направи собствена преценка за подсъдността му и разглеждане по същество.

С определение № 802 от 29.11.2018 г. по н. а х. д. № 629/2018 г. Районният съд в гр. Смолян е приел, че не е местно компетентен, излагайки съображения за извършено административно нарушение на територията на гр. Бургас, което според изискванията на чл. 59, ал. 1 ЗАНН определя разглеждане на делото от Бургаския районен съд.

При тези данни Върховният касационен съд намира, че няма спор за подсъдност между съдилищата, който да бъде разрешаван, тъй като Бургаският районен съд не се е обявил за некомпетентен да разгледа жалбата съобразно правилата на подсъдността.

Липсва необходимост подробно да се обсъждат всички аргументи, намерили място в определението на Бургаския районен съд. Достатъчно е само да се отбележи, че подсъдността се определя от закона и нито една от страните не може да избира съда, който да разгледа нейното дело.

Ето защо искането на Районния съд–Смолян следва да бъде оставено без разглеждане, а делото – изпратено на Бургаския районен съд.

По изложените съображения Върховният касационен съд, на основание чл. 44, ал. 1 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Смоленския районен съд по н. а. х. д. № 629/2018 г. (прекратено) за решаване на спор за подсъдност с Бургаския районен съд.

Изпраща делото на Бургаския районен съд.

Препис от определението да се изпрати на Смоленския районен съд за сведение.

Настоящото определение не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!