О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№132

[населено място], 15.03.2019 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на единадесети март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 338 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Текса“ООД и Х. Г. в качеството им на съдружници в „СЕС КОМЕРС“ООД /н/ срещу определение № 402/30.11.2018г. по т.д. № 964/2018г. на ВКС,II т.о, с което е оставена без разглеждане като недопустима, подадената от „СЕС КОМЕРС” ООД /н/, касационна жалба, чрез съдружниците „ТЕКСА” ООД и Х. Г., гражданин на К. Х срещу решение № 4 от 04.01.2018г. по в.т.д. № 570/2017г. на Апелативен съд - Варна.

В частната жалба се излагат оплаквания за неправилност на определението на ВКС. Навеждат се доводи, че предвид качеството на „Текса“ООД и Х. Г. на съдружници в дружеството-длъжник, заличаването на вписания в ТР управител на „СЕС КОМЕРС“ООД на осн. чл.141, ал.5 ТЗ, подаването на молбата по чл.625 ТЗ от ликвидатора на дружеството-длъжник и лишаването на последното от надлежно представляване в процеса по нея, „СЕС КОМЕРС“ООД надлежно се представлява от съдружниците и подадената чрез тях касационна жалба е допустима. Считат, че откриването на производството по несъстоятелност на „СЕС КОМЕРС“ООД би имало за последица евентуално обявяване за предсрочно изискуем на договор за кредит, по който солидарни длъжница са посоченото дружество и съдружниците. Решаващият състав не е съобразил наличието на предходно влязло в сила решение за отхвърляне на молба за откриване на производство по несъстоятелност, видно от което съдружниците се легитимират като кредитори на „СЕС КОМЕРС“ООД.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като съобрази данните по делото и доводите на страните, приема следното:

Частната жалба е подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт на друг състав на ВКС, поради което е процесуално допустима, но неоснователна по същество.

Настоящият състав на ВКС констатира, че „СЕС КОМЕРС” ООД /н/, представлявано от „Текса“ООД и Х. Г. като съдружници в дружеството, е обжалвало въззивно решение № 4 от 04.01.2018г. по в.т.д. № 570/2017г. на Апелативен съд – Варна, постановено на осн.чл.632, ал.1 ТЗ. С оглед оставянето без движение на същата касационна жалба и указанията на ВКС от 26.10.2018г. пот.д. № 964/18г. на ВКС,II т.о. е постъпила молба от Д. Павлов Д. в качеството му на ликвидатор на „СЕС КОМЕРС” ООД /н/, след запознаване му в деловодството на съда с касационната жалба, депозирана от името на дружеството – длъжник чрез съдружниците му, с която същият заявява, че постановеното от въззивния съд решение по чл.632, ал.1 ТЗ е правилно, а изложеното от касаторите „неправилно и недопустимо”.

Установява се, че към момента на подаване на молбата по чл.625 ТЗ от длъжника- дружеството с ограничена отговорност, същото е в ликвидация, поради което, молбата е подадена чрез ликвидатора на дружеството.

При тази фактическа установеност правилни са изводите на състава на ВКС, че на основание чл.626, ал.3 ТЗ дружеството в ликвидация се представлява по делото по несъстоятелност от ликвидатора си. Последният не е потвърдил в дадения от съда срок извършеното при липса на представителна власт процесуално действие - подаване на касационна жалба от името на дружеството чрез съдружниците му, поради което същата следва да се остави без разглеждане, като недопустима. Нещо повече, ликвидаторът на дружеството – длъжник, в качеството си на органен представител, изрично е заявил в депозираната от него по делото молба несъгласие с подадената от съдружниците касационна жалба от името на дружеството.

Различието в позициите на ликвидатора и съдружниците в дружеството-длъжник не може да е основание за отклонение от изричната норма, предвиждаща законно представителство в горната хипотеза, в лицето на ликвидатора.

Предвид изложеното, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 402/30.11.2018г. по т.д. № 964/2018г. на ВКС, II т.о, с което е оставена без разглеждане като недопустима, подадената от „СЕС КОМЕРС” ООД /н/ касационна жалба, чрез съдружниците „ТЕКСА” ООД и Х. Г., гражданин на К. Х срещу решение № 4 от 04.01.2018г. по в.т.д. № 570/2017г. на Апелативен съд - Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: