О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№131

[населено място], 15.03.2019 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на единадесети март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 337 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Текса“ООД и Х. Г. срещу определение № 350/26.10.2018 г. по т.д. № 964/2018 г. на ВКС, II т.о. в частта, с която са оставени без разглеждане като недопустими, подадените от частните жалбоподатели касационни жалби срещу решение № 4 от 04.01.2018г. по в.т.д. № 570/2017г. на Апелативен съд - Варна.

В частната жалба са изложени съображения за незаконосъобразност на атакуваното определение, иска се неговата отмяна и връщане на делото на състава на ВКС за разглеждане на касационните жалби. Оспорва се извода на въззивния съд за липса на право на касационна жалба срещу решението на ВнАС, с което след отмяна на решение № 24/12.10.2017г. по т.д. № 91/2017г. на Окръжен съд – Разград, по реда на чл.632, ал.1 ТЗ е уважена молбата по чл.625 ТЗ на длъжника, като е обявена неплатежоспособността на „СЕС КОМЕРС” ООД с начална дата 24.08.2017г., открито е производство по несъстоятелност на дружеството-длъжник, прекратена е дейността на предприятието, обявен е длъжникът в несъстоятелност, постановена е обща възбрана и запор върху имуществото му и е спряно производството по несъстоятелност, като дружеството е осъдено да заплати на съда държавна такса в размер на 250 лева. Частните жалбоподатели обосновават правен интерес от подаване на касационна жалба предвид качеството си на съдружници в дружеството-длъжник, заличаването на вписания в ТР управител на „СЕС КОМЕРС“ООД на осн. чл.141, ал.5 ТЗ, подаването на молбата по чл.625 ТЗ от ликвидатора на дружеството-длъжник и лишаването на последното от надлежно представляване в процеса по нея. Считат, че откриването на производството по несъстоятелност на „СЕС КОМЕРС“ООД би имало за последица евентуално обявяване за предсрочно изискуем на кредита по договор за банков заем, по който солидарни длъжница са посоченото дружество и частните жалбоподатели. Решаващият състав не е съобразил наличието на предходно влязло в сила решение за отхвърляне на молба за откриване на производство по несъстоятелност, видно от което частните жалбоподатели се легитимират като кредитори на „СЕС КОМЕРС“ООД.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като съобрази данните по делото и доводите на страните, приема следното:

Частната жалба е подадена от легитимирани лица, в срока по чл.275 ал.1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт на друг състав на ВКС, поради което е процесуално допустима, но неоснователна по същество.

С обжалваното определение е прието, че касационни жалби срещу решението на ВнАС, с което е отменено решение на РОС за отхвърляне на молбата по чл.625 ТЗ и е постановено решение по чл.632, ал.1 ТЗ, са подадени от дружеството-длъжник, “ТЕКСА“ООД и Х. Г.. Към момента на подаване на молбата по чл.625 ТЗ от длъжника- дружество с ограничена отговорност, същото е в ликвидация, поради което, на основание чл.626, ал.2 ТЗ, то се представлява по делото по несъстоятелност от ликвидатора си. Съдружниците в ООД /в ликвидация/ не се явяват представители на дружеството – молител по чл.625 ТЗ, дори ако имат качеството на управители на същото. Същите не притежават правото на жалба, тъй като ограничено отговорните съдружници, за разлика от неограничено отговорните съдружници /чл.610 ТЗ/, не са легитимирани да обжалват постановените решения по чл.630 и чл.632 ТЗ по отношение на търговското дружеството – длъжник, в което членуват. Тези решения, съгласно чл.613а ТЗ, могат да се обжалват от ограничен кръг кредитори на дружеството, очертан в цитираната разпоредба. “ТЕКСА“ООД и Х. Г. не извеждат правото си на жалба от качеството си на кредитори на ООД, а от качеството си на съдружници в него /налице е изрично позоваване на това в касационната жалба/. Поради което и подадени от тяхно име касационни жалби, се явяват недопустими и следва да се оставят без разглеждане.

Определението на ВКС е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.613а, ал.2 ТЗ решението на въззивния съд по чл.632, ал.1 ТЗ може да се обжалва и от трети лица, които имат вземане, произтичащо от влязло в сила съдебно решение или от влязъл в сила акт, установяващ публичноправно задължение, както и от трети лица, които имат вземане, обезпечено със залог или ипотека, вписани в публичен регистър преди датата на подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност. Настоящите частни жалбоподатели не са представили доказателства, изброени в цитираната норма, легитимиращи ги като кредитори на дружеството-длъжник. Решението, с което се отхвърля молба по чл.625 ТЗ и в мотивите на което се обсъждат кои лица какви вземания имат спрямо длъжника с оглед преценка на икономическото състояние на длъжника, не представлява влязло в сила решение относно тези вземания, респ. акт по смисъла на чл.613а, ал.2 ТЗ. Разширяването на кръга на третите лица, които могат да обжалват решението по чл.632 ТЗ, е недопустимо, тъй като в чл.613а, ал.2 ТЗ е закрепено изключение от общото процесуално правило, че право на жалба имат само страните по спора. Изключенията се тълкуват стриктно, а не разширително.

Предвид изложеното, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 350/26.10.2018 г. по т.д. № 964/2018 г. на ВКС, II т.о. в частта, с която са оставени без разглеждане като недопустими, подадените от „Текса“ООД и Х. Г., касационни жалби срещу решение № 4 от 04.01.2018г. по в.т.д. № 570/2017г. на Апелативен съд - Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: