О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 75

Гр. София, 15.03.2019 г.

Върховен касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, второ отделение, в закрито съдебно заседание на 13.03.2019 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Разгледа т.д.№ 2441/2018 г., докладвано от съдия П. Х, и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ИПОН СЕРВИЗ ЕООД, гр. Ботевград, представлявано от управителя П.М.К., чрез процесуален пълномощник, против решение № 1081/02.03.2018 г. по в.т.д.№ 6714/2017 г. по описа на Софийския апелативен съд, ТО, 11 с-в, с което е потвърдено първоинстанционното решение на СГС, ТО, 6-6 с-в по т.д.№ 1787/2011 г. за прекратяване на производството по несъстоятелност на длъжника АЛФА ПАРТНЪРС ЕООД /н/ и заличаване на последния от Търговския регистър, на основание чл.632 ал.4 ТЗ.

На 13.03.2019 г. е постъпила молба, подписана от процесуалния пълномощник и от представляващия дружеството – касатор, с която се прави изявление за оттегляне на касационната жалба, на основание чл.264 ГПК, и се моли производството по т.д.№ 2441/2018 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о. да бъде прекратено. По нея, настоящият съдебен състав намира следното:

Въпреки, че в касационното производство липсва изрична норма, подобна на посочената по-горе /„Оттегляне и отказ от въззивна жалба”/, безспорна е допустимостта на молбата, с която Върховният касационен съд се десезира от разглеждане на жалба, поради нейното оттегляне. Доколкото молбата е редовна от външна страна и волята на страната в указания по-горе смисъл е ясно изразена, то ВКС не дължи произнасяне по жалбата и производството по делото следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№ 2441/2018 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о., поради оттегляне на касационната жалба.

Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред друг състав на ВКС, ТК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи