О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 74

Гр. София, 15.03.2019 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 13.03.2019 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия П. Хорозова

т.д. № 603/2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

Постъпила е молба от ищцата по делото – В.И.И., чрез процесуален пълномощник, за отмяна на допуснатото по нейно искане обезпечение по чл.48 ал.2 ЗМТА и връщане на сумите, внесени за спиране изпълнението на арбитражно решение от 21.06.2017 г. по арб. дело № 11/2016 г. на Софийски арбитражен съд при Сдружение „МАПА”.

За да се произнесе по искането, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение съобрази следното:

С две определения по делото - № 1/08.03.2018 г. и № 4/01.06.2018 г. съдът е спрял в цялост изпълнението на посоченото по-горе арбитражно решение, като обезпечение по предявения от В. И. иск за отмяна на същото, с оглед внасяне на сумите: 1 929 лв. и 1 186 лв., покриващи материалния интерес от исканата отмяна, по особената сметка на ВКС.

С решение № 336/18.02.2019 г. по т.д.№ 603/2018 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т.о. исковата молба е уважена, като на основание чл.47 ал.1 т.2 ЗМТА атакуваното арбитражно решение по арб. дело № 11/2016 г. на Софийски арбитражен съд при Сдружение „МАПА” е отменено. Съгласно чл.433 ал.1 т.4 ГПК, постановеното съдебно решение има за последица прекратяване на изпълнителното производство, образувано въз основа на арбитражното решение, поради което нуждата от спиране на изпълнението е отпаднала. Предвид изложеното, налице са предпоставките на Закон за отмяна на допуснатото обезпечение и възстановяване на внесените като обезпечение суми, понастоящем налични по сметката на ВКС, по посочената от ищцата банкова сметка.

Водим от горното, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО с правно основание чл.48 ал.2 ЗМТА, допуснато с определения № 1/08.03.2018 г. и № 4/01.06.2018 г. по т.д.№ 603/2018 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.

ПОСТАНОВЯВА сумите от 1 929 лв. и 1 186 лв., внесени като обезпечение по сметката на ВКС, ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ по посочената в удостоверението към молба вх.№ 2395/12.03.2019 г. банкова сметка на молителя В.И.И. в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: