О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 118

гр. София, 15.03.2019 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на тринадесети март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

като разгледа докладваното от съдията Владимиров ч. гр. д. № 390/2019 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна касационна жалба на Б.Я.М., приподписана от адв. М. Д. срещу определение № 3 от 08.01.2018 г. по ч. гр. д. № 402/2017 г. на Апелативен съд - Б.. С обжалваното определение е оставена без уважение частната жалба на настоящия жалбоподател и така е потвърдено определение № 375/07.11.2017 г. по въззивно гр. д. № 378/2016 г. на Окръжен съд – Ямбол в ЧАСТТА, с която е върната частна жалба на Б. М., вх. № 3523 от 09.06.2017 г. по регистъра на Окръжен съд – Ямбол срещу разпореждане № 142/19.04.2017 г. по въззивното гр. дело за оставяне без уважение на молбата на М. за предоставяне на правна помощ и освобождаване от д. такса по делото, поради невнасяне в определения срок на държавна такса по нея.

В частната жалба се правят оплаквания за недопустимост на обжалваното определение и се иска неговото обезсилване.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение, при запознаване с предмета на частната касационна жалба съобрази следното.

С разпореждане от 07.02.2018 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС, за постановяване на тълкувателно решение по следния противоречиво разрешаван от съставите на ВКС въпрос: „Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?“. Доколкото този въпрос е обуславящ за изхода на настоящото производство, предвид релевираното в тази насока касационно основание, а и с оглед задължението на съда да следи служебно за допустимостта на същото, съобразно задължителните указания, дадени в ТР № 8/07.05.2014 г. по тълк. д. № 8/2013 г. на ОСГТК на ВКС, производството по делото следва да бъде спряно до приключване на производството по тълкувателното дело.

Воден от горното Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по ч. гр. д. № 390/2019 г. на Върховен касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение до приключване на производството по тълкувателно дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!