№ 197 гр. София, 13.05.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на десети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: С. Ч

Членове: А. Ц

Ф. В

като изслуша докладваното от съдията А. Ц гр. д. № 1468/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

Постъпила е молба вх. № 86128 от 20.06.2018 г. по описа на СГС, подадена от Д.А.П., за отмяна на влязло в сила решение № 798 от 06.04.2017 г. по в. гр. д. № 2725/2015 г. на Софийски апелативен съд. С посоченото решение е потвърдено първоинстанционно решение на Софийски градски съд, с което е уважен предявеният от К.И.З. и Д.А.З. против Л.Л.З. и Д.А.П. иск за обявяване на окончателен на предварителен договор от 13.08.1997 г. за покупко-продажба на апартамент, находящ се в [населено място], [улица], заедно с избено и таванско помещения, както и съответните идеални части от общите части на сградата.

В молбата се поддържа, че е налице основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК за отмяна на решението на САС. Твърди се, че на 13.05.2018 г. молителката случайно е открила ново писмено доказателство от съществено значение за делото – допълнително споразумение от 25.09.1997 г., сключено между продавачите А.А.З. и Д.А.З., от една страна, и К.И.З. и Д.А.З. - от друга, заверен препис от което е приложен към молбата за отмяна. Сочи се, че с това споразумение страните са прекратили действието на процесния предварителен договор.

В писмен отговор ответниците по молбата К. и Д. З. излагат доводи за нейната недопустимост поради неспазване на преклузивния срок по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК, а по същество оспорват автентичността на представения от молителката документ.

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, приема, че молбата следва да бъде допусната до разглеждане в открито съдебно заседание, доколкото изхожда от процесуално легитимирана страна и съдържа мотивирано изложение на основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.

Воден от горното, ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане молба вх. № 86128 от 20.06.2018 г. по описа на Софийски градски съд, подадена от Д.А.П. за отмяна на влязло в сила решение № 798 от 06.04.2017 г. по в. гр. д. № 2725/2015 г. на Софийски апелативен съд.

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!