№ 216 гр. София, 13.05.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на десети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: С. Ч

Членове: А. Ц

Ф. В

като изслуша докладваното от съдията А. Ц ч. гр. д. № 1567/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК и е образувано по частна жалба на С.Г.С. от [населено място] срещу определение от 19.03.2019 г. по в. ч. гр. д. № 4807/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е оставена без уважение молба на жалбоподателката за предоставяне на правна помощ.

Частната жалба е подадена от легитимирана страна, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима.

С определение от 23.07.2018 г. е прекратено производството по гр. д. № 14241/2016 г. по описа на СГС на основание чл. 129, ал. 3 ГПК. Първоинстанционният акт е бил потвърден от САС с определение № 3204 от 18.10.2018 г. по в. ч. гр. д. № 4807/2018 г., срещу което ищцата С. С. е подала частна касационна жалба вх. № 20330/19.11.2018 г., оставена без движение с указания за представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС, както и за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и 2 ГПК. С молба от 18.12.2018 г. жалбоподателката е направила искане за освобождаване от задължение за внасяне на държавна такса, което е било уважено с определение от 05.03.2019 г., като администриращият съд отново е дал указания за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване. На 14.03.2019 г. е постъпила молба от С. С. за предоставяне на правна помощ, оставена без уважение с обжалваното в настоящото производство определение с мотивите, че предоставянето не е оправдано от гледна точка на ползата, която тази правна помощ би донесла на молителката, тъй като по делото има данни, че тя има юридическа правоспособност, поради което не е налице необходимост жалбата да бъде приподписана.

Частната жалба срещу определението на САС е основателна.

В случая процесуалното представителство на ищцата пред касационната инстанция не е задължително, защото тя има юридическа правоспособност. Правна помощ обаче може да бъде предоставена при наличието на предпоставките на чл. 23, ал. 2 ЗПП – ако лицето не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

С определение от 05.03.2019 г., постановено преди обжалвания в настоящото производство акт, жалбоподателката е била освободена на основание чл. 83, ал. 2 ГПК от задължението за заплащане на държавна такса в размер на 15 лв. във връзка с подадената от нея частна касационна жалба вх. № 20330/19.11.2018 г. Съгласно мотивите към т. 12 от ТР № 6-2013-ОСГТК, искането по чл. 83, ал. 2 ГПК, дори когато е направено при обжалване на съдебен акт, се преценява не само с оглед на конкретно задължение да се плати държавна такса или съдебни разноски по жалбата, а се преценява доколко страната разполага с достатъчно средства, за да се натовари с плащането на таксите и съдебните разноски в съдебното производство. Когато се установи, че страната е материално затруднена по начин, препятстващ я да упражнява предоставените процесуални права по делото, съдът я освобождава от заплащането им по чл. 83, ал. 2 ГПК и това разрешение важи до приключване на съдебното производство във всички инстанции, доколкото няма промяна в обстоятелствата. При постановяване на определението, предмет на настоящото производство, САС не е установил такава промяна в обстоятелствата. Доколкото предпоставките по чл. 83, ал. 2 ГПК за освобождаване от внасяне на държавна такса и по чл. 23, ал. 3 ЗПП за предоставяне на безплатна правна помощ са едни и същи, то това разрешение важи и за производството по чл. 95 ГПК.

ВКС счита, че предоставянето на правна помощ във връзка с изготвяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване в случая е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на жалбоподателката, доколкото прилагането на такова изложение е необходимо с оглед реализиране на правото на касационно обжалване на преграждащото развитието на производството въззивно определение от 18.10.2018 г. на САС.

По изложените съображения обжалваното определение следва да се отмени и да се уважи искането на жалбоподателката за предоставяне на правна помощ.

Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение от 19.03.2019 г. по в. ч. гр. д. № 4807/2018 г. на Софийски апелативен съд.

ПРЕДОСТАВЯ на С.Г.С. от [населено място] правна помощ под формата на процесуално представителство във връзка с подадената частна касационна жалба вх. № 13706 / 25.07.2018 г., изразяващо се в изготвяне на основанията за допускане на касационно обжалване по подадената частна касационна жалба вх. № 20330/19.11.2018 г..

Определението е окончателно.

Делото да се изпрати на Софийския апелативен съд за назначаване на адвокат от публичния регистър на НБПП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: