№ 196

София 13.05.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето гражданско отделение в закрито заседание на осми май през две хиляди и деветнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 881 по описа за 2019г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.288 ГПК.

Образувано е въз основа на подадената от А.Т.Б. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Д. касационна жалба против въззивно решение № 341 от 14.11.2018г. по гр.д. № 402/2018г. на Окръжен съд Враца.

Делото е за втори път пред касационната инстанция, като горепосоченият въззивен акт е постановен след като състав на ІV г.о., в който е участвал съдия В. П е постановил решение № 4 от 9.07.2018г. по гр.д. № 665/2017г., с което е отменен предходния въззивен акт на Окръжен съд Враца и делото е върнато на същия съд за ново разглеждане.

С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките на разпоредбата на чл.22 ал.1 т.6 ГПК за отвод на съдия М.Р.Д следва да се докладва за определяне на нов член на съдебния състав, при спазване на принципа на случайния подбор.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТСТРАНЯВА от разглеждане на гр.д. № 881/2019 г. съдия М. Р.

ДЕЛОТО да се докладва за определяне на друг член на съдебния състав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :1.

2.

Ключови думи