2определение по гр.д.№ 66 от 2019 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

№ 135

София, 11.06.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на шести юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

след като взе предвид молбата на адв.П. О. вх.№ 5119 от 05.06.2019 г. и представеното към нея удостоверение за наследници на касатора Е.Я.В. изх.№ АУ091111МЛ от 19.09.2018 г. и на основание чл.227 ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

КОНСТИТУИРА като касатори по делото на мястото на починалия касатор Е.Я.В. неговите наследници по закон: А.Е.Я. и Я.Е.Я..

Делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочването му за разглеждане в открито съдебно заседание, за когато Я.Е.Я. да се призове от посочения в удостоверението за наследници адрес: [населено място], [улица], [жилищен адрес]0.

А.Е.Я., който е касатор по делото на собствено основание, да се призове за съдебното заседание по реда на чл.289 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!