О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 144

гр. София, 11.07.2019 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на единадесети юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 2897/2018 год. и за да се произнесе съобрази следното :

Постъпила е молба от „С. Б“ ЕООД, [населено място], вх. № 6164/08.07.2019 год., с искане за възстановяване на сумата 2418.88 лв., представляваща недължимо заплатена от „Инженерингова компания Сити газ“ ЕООД, [населено място], държавна такса, за разглеждане на допуснатата до касационно обжалване касационна жалба срещу решение № 245/06.08.2018 г. по в.т.д. № 14/2018 г. на Апелативен съд Пловдив. Молителят е поискал освобождаването на тази сума, тъй като поради допусната техническа грешка същата е преведена два пъти – веднъж от дружеството касатор и веднъж от незадължено трето лице, „Инженерингова компания Сити газ“ ЕООД, [населено място], което се представлява от същия управител – М. А..

Върховен касационен съд, първо търговско отделение и за произнасяне по молбата, съобрази следното :

С определение № 202/24.04.2019 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на решение № 245/06.08.2018 г. по в.т.д. № 14/2018 г. на Апелативен съд Пловдив. Страни по делото са „С. Б“ ЕООД и „Кемпес НБ“ ЕООД. На касатора е указано да внесе сумата 2418.88 лв. по сметка за държавни такси на ВКС, която сума съгласно служебна бележка /л. 54 от делото/ е постъпила по тази набирателна сметка на 13.05.2019 г.. Същевременно, по същата сметка на 10.05.2019 г. е постъпила сума в същия размер с наредител „Инженерингова компания Сити газ“ ЕООД и основание за плащане „държ. такса касационно обжалване дело 2897/2018 г.“. Този факт е установим от приложения към молбата платежен документ, както и от извършена служебна справка в счетоводството на ВКС, съгласно която сумата е налична към 08.07.2019 г. по сметката за държавни такси на съда. Извършена служебна проверка в Търговския регистър удостоверява твърдението на молителя, че двете дружества се представляват от едно и също лице – М.К.А.. Следователно, налице е внесена сума от трето незадължено по делото лице, за която липсва правно основание за задържането й по сметка на ВКС.

С оглед преждеизложеното, налице са предпоставките за освобождаване на внесената от „Инженерингова компания Сити газ“ ЕООД на 10.05.2019 год. сума в размер на 2418.88 лева и за разпореждане извършването на банков превод от специалната сметка на ВКС за държавни такси по посочената от молителя сметка, която изцяло съвпада с посочената в платежното нареждане от 10.05.2019 г. сметка на „Инженерингова компания Сити газ“ ЕООД,

Водим от горното, Върховен касационен съд, първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСВОБОЖДАВА внесената по специалната сметка за държавни такси на ВКС, на 10.05.2019 год., сума в размер 2418.88 лв., представляваща недължимо платена от трето незадължено лице държавна такса по делото.

РАЗПОРЕЖДА да се извърши банков превод на сумата от 2418,88 лева, от специалната сметка на ВКС за държавни такси, по сметка на „Инженерингова компания Сити газ“ ЕООД в „Инвестбанк“ АД, IBAN: BG .. IORT ..., BIC код IORTBGSF.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Ключови думи
No law branches!