№ 146

гр. София, 11.07.2019г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на пети юли, през две хиляди и деветнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 605/2018 год. и за да се произнесе съобрази следното :

Производството е по чл.248 ГПК.

Образувано е по молба на Й.В.С., М.Л.Г., В.Н.И.,М.Д.Т., Р.С.И. – М. и А.М.М. / последните две като универсални правоприемници на починалия в хода на производството ответник – М.А.М. /, с която се претендира допълване на постановеното решение № 213/11.01.2019 г. по настоящото дело, с което е оставена без уважение предявената от К.И.Б. срещу молителите, но и срещу други ответници, молба за отмяна на влязло в сила решение № 8272/09.12.2013 г. по гр.д.№ 4223/ 2009 г. на Софийски градски съд, на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК.

Ответната страна – К.И.Б. – е депозирала отговор, с който оспорва основателността на молбата и твърди обосноваването й с неистински документи, без конкретни факти в подкрепа на довода, В останалата им част съображенията в отговора са неотносими към предмета на производството.

Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че молбата по чл.248 ГПК е подадена в преклузивния срок, съгласно ал.1 на разпоредбата, от легитимирани да я подадат страни.

За да се произнесе по същата, настоящият състав съобрази следното :

Производството по т.д.№ 605/2018 г. на І т.о. на ВКС е приключило с решение № 213/11.01.2019 г., с което молбата за отмяна на К.И.Б., на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК, на решение № 8272/09.12.2013 г. по гр.д.№ 4223/ 2009 г. на Софийски градски съд, е оставена без уважение. С решението не са присъждани разноски .Искането на ответните страни, за възмездяване на разноски, е направено своевременно, преди приключване на устните състезания по делото, с представен списък на разноски и приложени проформа фактура № 7040/25.10.2018 г. и преводно нареждане, на основание същата проформа фактура, съгласно което е разпоредено превеждането на сума от 62 842,70 лева в полза на Адвокатско дружество „ К. и съдружници „, от името на настоящите молители и с упоменаване номера на настоящото дело, но с наредител „Първа инвестиционна банка „АД .Получател на адвокатската услуга по съставената проформа фактура отново е „Първа инвестиционна банка „АД. В единственото открито съдебно заседание по делото са представени пълномощни, изходящи от всеки от ответните страни и настоящи молители, за упълномощаване на Адвокатско дружество „ К. и съдружници „, вкл. всеки един от адвокатите в същото - Е. Е. / осъществил процесуалното представителство на страните / и И. Н., с правото да представляват и защитават всеки от упълномощителите по т.д.№ 605/2018 г. по описа на І т.о. на ВКС. В пълномощните не се съдържа, нито отделно са представени, до приключване на устните състезания по делото, договори за правна помощ, съдържащи уговорено между страните адвокатско възнаграждение за процесуално представителство. Такъв общ договор, сключен между настоящите молители и АД „К. и съдружници „ - от 25.10.2018 г., съдържащ клауза за уговорено общо адвокатско възнаграждение за процесуално представителство на упълномощителите, в размер на 52 368,92 лева без ДДС или 62 842,70 лева с ДДС, е представен едва с молбата по чл.248 ГПК. Със същата е представена фактура № 4755/26.10.2018 г. за идентична сума, с получател на адвокатската услуга „ Първа инвестиционна банка „ АД, независимо от вписаното в същата основание за плащането – процесуално представителство по т.д.№ 605/2018 г. на ВКС. Представена е и проформа фактура, с идентичен на вече представената в хода на производството номер и дата - № 7040 / 25.10.2018 г., както и с идентични останали реквизити, но за различна сума - от 26 184,46 лева / равностойност на 13 387,90 евро / без ДДС, респ. за сума от 31 421,35 лева с ДДС. Представено е и доказателство за заверяване сметката на АД „ К. и съдружници „ със сумата от 62 842,70 лева.

Молбата с правно основание чл.248 ГПК е неоснователна.

С представените до приключване на устните състезания по делото доказателства не се установява договорено между молителите – ответни страни в производството по реда на Глава ХХІV ГПК – и представляващото ги Адвокатско дружество, чрез адв. Е. Е., възнаграждение за процесуално представителство в претендирания размер от 62 842,70 лева. Само на това основание молбата следва да бъде оставена без уважение.

Отделно от това, представените доказателства не установяват понесен от молителите разход, подлежащ на възмездяване,съгласно приетото в т.1 на ТР № 6 / 06.11.2013 г. по тълк.дело № 6 / 2012 г. на ОСГТК на ВКС. Няма пречка дължимото възнаграждение да бъде разплатено от трето лице, но за възмездяването му в полза на страната по спора, в тежест на същата е да установи, че с оглед вътрешните й отношения с платеца плащането от нейно име, но за негова сметка, е предпоставило намаляване на патримониума й със сума в този размер или най-малкото задължаване към платеца с такава сума. Такива доказателства не са представени. Отделно остава необяснимо съществуването на две проформа фактури, за плащане на едно и също основание, на едно и също задължение, но с различен размер на дължимата сума.

Водим от горното, Върховен касационен съд, първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Й.В.С., М.Л.Г., В.Н.И.,М.Д.Т., Р.С.И. – М. и А.М.М. / последните две като универсални правоприемници на починалия в хода на производството ответник – М.А.М. /, с правно основание чл.248 ГПК, за допълване на решение № 213/11.01.2019 г. по т.д.№ 605/2018 г. на І т.о. на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: