№ 145

[населено място], 11.07.2019 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, първо търговско отделение, в закрито заседание на

девети юли, през две хиляди и деветнадесета година,в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ 1920 по описа за две хиляди и осемнадесета година, съобрази следното :

С определение № 127/20.03.2019 г. по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на решение № 934//18.04.2018 год. по т.д.№ 6552/2017 год. на Софийски апелативен съд, по касационната жалба на „В ВГД О. П„ ООД, в частта му, с която е потвърдено решение № 1777/21.09.2017 г. по т.д.№ 6706/2016 г. на Софийски градски съд, за уважаване предявените срещу дружеството, от синдиците на „КТБ„АД / в несъстоятелност /, искове с правно основание чл.59 ал.3 ЗБН.

Междувременно е образувано и висящо тълкувателно дело № 1/ 2019 г. на ОСТК на ВКС, по въпроса относно надлежните страни в производствата по искове, с правно основание чл.59 ал.3 и ал.5 ЗБН и конкретно – относно участието на банката в несъстоятелност в тези производства.

Доколкото настоящото производство е по иск с правно основание чл.59 ал.3 ЗБН, същото следва да се спре, на основание чл.292 ГПК, до приключване на тълкувателно дело № 1/2019 г. на ОСТК на ВКС.

Водим от горното, Върховен касационен съд, първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по т.д.№ 1920/2018 г. на ВКС, първо търговско отделение, на основание чл.292 ГПК, до приключване на тълкувателно дело № 1/2019 г. на ОСТК на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!