О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№143

гр. София,11.07. 2019 год.ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на I т. о. в закрито заседание на десети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Председател: Д. П

Членове: Е. М

И. П

като изслуша докладваното от съдия Петрова т. д. № 2380 по описа за 2018 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 247, ал.1 и чл.250, ал.1 ГПК.

Образувано е по молба с вх. № 3675/17.04.2019г., подадена от „ИНВЕСТБАНК“ АД (универсален правоприемник на Търговска банка „Виктория.“ ЕАД), чрез процесуалния представител на дружеството - адв. Д. П, с искане за поправка на очевидна фактическа грешка, евентуално за допълване на постановеното по реда на чл.288 ГПК определение № 126 от 20.03.2019 г. на ВКС, ТК, І отд., по т. д. № 2380/2018 г.

Молителят счита, че в диспозитива на определението на ВКС не са посочени единния идентификационен код на „ИНЖЕНЕРКОНСУЛТ“ ООД, както и единните граждански номера на Т Й. С. и на В.Д.С. – касационни жалбоподатели в производството с правно основание чл.288 ГПК. Претендира също така, че в мотивите на определение № 126 от 20.03.2019 г. по т. д. № 2380/2018 г.на ВКС е обективирано, че касаторите следва да заплатят на ответника по касация сторените разноски в размер на 23 772, 90 лв., но в диспозитива на съдебния акт не е отразено, че разноските следва да бъдат заплатени солидарно от тримата касатори. Твърди се, че съдът е пропуснал да отрази настъпилото в хода на производството по чл.288 ГПК / след подаване на отговор на касационната жалба от ТБ”В.”/ процесуално правоприемство - вливането на търговска банка „Виктория.”ЕАД в „Инвестбанк”АД. С оглед на изложените твърдения моли, пропуските на съда да бъдат отстранени по реда на чл.247, ал.1 ГПК, а при условията на евентуалност, в случай че съдът приеме, че тези пропуски не подлежат на отстраняване по реда за поправка на очевидна фактическа грешка, същите да бъдат коригирани по реда на чл.250, ал.1 ГПК.

Ответната страна – „ИНЖЕНЕРКОНСУЛТ“ ООД, чрез пълномощника си адв. И. Ш., в срока по чл.247, ал.2, съответно чл.248, ал.2 ГПК изразява становище за неоснователност на молбата за поправка на очевидна фактическа грешка, респективно – за допълване на решението.

Ответниците - Т Й. С. и на В.Д.С. в законоустановения срок не изразяват становище по молбата.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, първо отделение, констатира, че молбата е процесуално допустима, тъй като същата е подадена в рамките на преклузивните срокове по чл.248, ал.1, съответно по чл.250, ал.1 ГПК.

Разгледана по същество, същата е неоснователна поради следните съображения:

За да е налице хипотезата на очевидна фактическа грешка в съдебния акт е необходимо да има несъответствие между формираната воля на съда и нейното обективиране в текста на решението. Практическият израз на това понятие е, че се касае за случай, при който има противоречие между приетото в мотивите на съдебния акт и постановеното в диспозитива му. В случая не е налице погрешно посочване имената на страните, на присъдените суми, на начина на тяхното присъждане или на пресмятането им. Настъпилото правоприемство, за което молителят не е представил своевременно доказателства, също не съставлява допусната от съда очевидна фактическа грешка.

Не е налице и хипотезата на чл.250 ГПК. Непълно е съдебно решение, с което съдът се е произнесъл по част, а не по целия спорен предмет на делото, като самото допълване не пререшава вече решения правен спор. Постановеното по реда на чл.288 ГПК определение № 126/20.03.2019 г. по т. д. № 2380/2018 г. на ВКС, ТК, не е акт по съществото на спора, а в рамките на това производство съдът се произнася единствено по наличието на основанията за допускане на касационно обжалване. Неотразяването в този акт на идентификационните данни на страните //ЕИК и ЕГН/ също не обуславя непълнота, подлежаща на отстраняване по реда на чл.250 ГПК.

Водим от горното, съставът на ВКС, І т.о.О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба с вх. № 3675/17.04.2019 г. по вх. рег. на ВКС, подадена от „ИНВЕСТБАНК“ АД (универсален правоприемник на Търговска банка „Виктория.“ ЕАД), съдържаща искане за поправка на очевидна фактическа грешка, евентуално за допълване на постановеното по реда на чл.288 ГПК определение № 126 от 20.03.2019 г. на ВКС, ТК, І отд., по т. д. № 2380/2018 г.

Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: