О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 237

гр. София, 26.07.2019 год. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

АННА БАЕВА

като изслуша докладваното К. Н т.д. N 1080 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.282, ал.5 ГПК.

Образувано е по постъпила от ответника по иска „К.” АД, [населено място], молба за освобождаване на внесената от дружеството по специалната сметка на ВКС парична гаранция по чл.282, ал.2, т.1 ГПК.

Препис от молбата е връчен на ответната страна в производството и ищец по делото – ЕТ „ЛАЗУР-И.Д.К.-Д. К.”, който в представения писмен отговор изразява становище за основателност на молбата, като заявява, че молителят му е заплатил по изпълнителното дело присъдените с влязлото в сила въззивно решение суми.

За да се произнесе по постъпилата молба, Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, взе предвид следното:

Сума в размер на 54 320,50 лева е била внесена на 08.03.2018г. по реда на чл.282, ал.2, т.1 ГПК по сметката за обезпечения на Върховен касационен съд, където се намира и понастоящем съгласно приложената служебна бележка на специалист от счетоводството на ВКС. Същата покрива размера на присъдената сума с решение № 281/20.07.2017г. по т.д. № 254/2016г. на Окръжен съд – Бургас, потвърдено с решение № 127/28.12.2017г. по в.т.д. № 322/2017. на Апелативен съд – Б., изпълнението на което е било спряно с определение № 125/13.03.2018г. по ч.т.д. № 741/2018г. на І т.о. на ВКС.

С постановено по реда на чл.288 ГПК по настоящото дело определение № 94 от 13.02.2019г. въззивното осъдително решение не е допуснато до касационно обжалване, поради което същото е влязло в сила.

По молба на взискателя ЕТ „ЛАЗУР-И.Д.К.-Д. К.” е образувано изпълнително дело № 20188050400026 при ЧСИ С. Н., рег. № 805, въз основа на изпълнителен лист издаден на 5.01.2018г. от Апелативен съд – Б. на основание постановеното от него съдебно решение по т.д. № 322/2017г. и изпълнителен лист издаден на 15.03.2019г. от Окръжен съд –Бургас на основание съдебно решение по т.д. № 254/2016г. срещу „К.” АД –гр. К..

С разпореждане от 12.04.2019г. на ЧСИ С. Н., рег. № 805, е прекратено на основание чл.433, ал.2 ГПК изпълнително дело № 20188050400026/2018г. с взискател ЕТ „ЛАЗУР-И.Д.К.-Д. К.”, поради погасяване чрез плащане на задължението на длъжника по изпълнението „К.” АД, ведно с таксите и разноските по изпълнението

Предвид погасяване от ответника по иска на задълженията, предмет на въззивното решение, настоящият състав на ВКС намира, че е отпаднало основанието за задържане на внесеното от него по сметката на ВКС обезпечение в размер на 54 320,50 лева, поради което следва да се извърши банков превод на внесената сума от особената сметка за обезпеченията на ВКС по сметката на дружеството – молител, посочена в молбата му – банкова сметка с IBAN B. P. 9230 1034 3638 15 при „П.” АД.

Водим от горното, Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И

ОСВОБОЖДАВА сумата от 54 320,50 лева, внесена от „К.” АД с платежно нареждане от 08.03.2018г. по особената сметка на ВКС като обезпечение по чл.282, ал.2, т.1 ГПК във връзка със спиране изпълнението на невлязло в сила осъдително решение № 127/28.12.2017г. по в.т.д. № 322/2017. на Апелативен съд – Б., която сума да бъде преведена по банковата сметка с IBAN B. P. 9230 1034 3638 15 на „К.” АД при „П.” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.