№ 319 гр. София, 26.07.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юли, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: С. Ч

Членове: А. Ц

Ф. В

като изслуша докладваното от съдията А. Ц ч.гр.д. № 2056/2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 402, ал.2 ГПК.

Образувано е по молба вх. № 5124 от 05.06.2019г. на адв. Н. Д., процесуален представител на ищците по делото А.С.А., С.А.А. и делото М.С.А..

С молбата се иска, съдът да отмени определението си по чл.282, ал.1 ГПК, постановено по същото дело, с което е спрял изпълнението на въззивното решение № 69/08.04.2019г., постановено по в.гр.д. № 290/2018 г. на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 41/12.03.2018г. по гр.д. 26/2015г. на Габровски окръжен съд, с което е осъден „Севлиевогаз- 2000“АД да плати на ищеца по делото А.С.А. сумата от 100000лв., причинени неимуществени вреди, в следствие на възникнал взрив в дома и на 08.03.2014г., както и да плати на ищеца по делото С.А.А. сумата от 75000лв., причинени неимуществени вреди, в следствие на смъртта на сина му А.С.А., от възникнал на 08.03.2014г. взрив в дома му, както и да плати на ищеца по делото М.С.А. сумата от 75000 лв., причинени неимуществени вреди, в следствие на смъртта на сина и А.С.А., от възникнал на 08.03.2014г. взрив в дома и.

Доводите, изразени в молбата са, че към подадената касационна жалба на „Севлиевогаз- 2000“АД не е приложена квитанция за платена д.т. за касационно обжалване.

В срока за отговор насрещната страна „Севлиевогаз- 2000“АД е възразила срещу искането за отмяна на обезпечението и е представена квитанция за платена д.т. за касационно обжалване в размер на 30лв..

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира, че молбата по чл.402, ал.2 ГПК е неоснователна, тъй като не са отпаднали причините за спиране на изпълнението на въззивното решение. Осъдителното решение на въззивния съд не е влязло в сила. Срещу същото е подадена касационна жалба вх. № 2511 от 22.05.2019 г. на Великотърновски апелативен съд, която се администрира от въззивния съд, с преводно нареждане от27.05.2019 г. молителят е внесъл надлежно обезпечение в размер на 250000лв., като от служебно извършена справка и издадено удостоверение от 27.05.2019 г. е установено, че сумата е постъпила в специалната сметка за обезпечения на Върховния касационен съд на дата 27.05.2019г..

Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без уважение молба вх. № 5124 от 05.06.2019г. по описа на ВКС, подадена от адв. Н. Д., процесуален представител на ищците по делото А.С.А., С.А.А. и М.С.А..

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: