№ 89

гр. София, 26 юли 2019 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести юли през 2019 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛАДА ПАУНОВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

при участието на секретаря ..................................................................................................

и в присъствието на прокурора ............................................................................................

разгледа докладваното от съдия Панева ч.н.д. № 737 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред Върховния касационен съд е образувано на основание по чл. 43, т. 3 от НПК, след като с определение от 03.07.2019 г. председателят на Районен съд - гр. Берковица е констатирал, че поради отвод на всички съдии от съда не е възможно да се сформира състав, който да разгледа образуваното НОХД № 232/2019 г. Делото е изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, на който да бъде възложено разглеждането и решаването му.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура изразява писмено становище, че делото следва да бъде възложено за решаване от друг съд, еднакъв по степен съд, поради постановените отводи на съдиите от районния съд.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, като обсъди данните по делото и взе предвид становището на прокурора, установи следното:

Производството по НОХД № 232/2019 г. на Районен съд – гр. Берковица е образувано по внесен от Районна прокуратура - гр. Берковица обвинителен акт по обвинението на З.Р.И. за престъпление по чл. 235, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК.

Двама от тримата съдии от състава на районния съд в гр. Берковица, на които последователно делото е било възлагано, са се отвели от разглеждането му на oсн. чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 2 от НПК поради близки и роднински отношения, било то с негов родител или със самия подсъдим. Третият съдия от щатния състав на районния съд е понастоящем командирован в Районния съд в гр. Монтана.

Така създалата се ситуация на невъзможност районният съд в гр. Берковица да сформира състав за разглеждането на делото обосновава необходимост от уважаване на искането за промяна на местната подсъдност. Делото следва да бъде възложено на друг, равен по степен съд, в териториална близост до гр. Берковица, какъвто е Районен съд - гр. Монтана, за да бъдат минимизирани затрудненията във връзка с администрирането му, както и неудобствата на ангажираните с участие в него лица.

Поради изложеното и на осн. чл. 43, т. 3 НПК, Върховният касационен съд, Трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА НОХД № 232/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Берковица за разглеждане от Районен съд – гр. Монтана.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд – гр. Берковица за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!