О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 88

гр. София, 26.07.2019 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховен касационен съд на Р. Б, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ

НАДЕЖДА ТРИФОНОВА

като разгледа докладваното от съдия Н. Трифонова касационно частно дело № 736 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство е образувано на основание чл. 43, т. 3 от НПК по повод разпореждане № 1783 от 08.07.2019 г. на Председателя на Районния съд–гр.Сандански по НЧХД № 159/2019г. с искане за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил писмено становище, че в случая е налице процесуалното основание по чл. 43, т. 3 от НПК, обуславящо промяна на местната подсъдност по делото.

Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по НЧХД № 159/2019г. пред РС гр. Сандански е било образувано по подаде постъпила тъжба от С.А.Ф. срещу Й.Х.Б.С-докладчик се е отвел от разглеждането на делото с определение от 11.06.2019г. Избраните на случаен принцип останали съдии, също са се отвели от разглеждане на делото, посочвайки причини свързани с лично познанство, роднинска връзка или служебни отношения с някои от страните. Това лишава РС гр. Сандански от възможността да сформира надлежен съдебен състав, поради което и производството по НЧХД № 159/2019г. е прекратено и делото е изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа същото.

При установената невъзможност да бъде сформиран съдебен състав, Върховният касационен съд намира, че са налице предпоставките по чл. 43, т. 3 от НПК.

Производството следва да бъде възложено за образуване и разглеждане на друг, еднакъв по степен съд, съобразен с критерият за териториална близост, гарантиращ спазване изискванията за бързина на производството, минимализиране на затруднения от деловоден и финансов характер, а именно- РС гр. Петрич.

По изложените съображения и на основание чл. 43, т. 3 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА прекратеното НЧХД № 159/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Сандански за образуване и разглеждане на Районен съд–гр. Петрич.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд–гр.Сандански за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!