№ 318 гр. София, 26.07.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: С. Ч

Членове: А. Ц

Ф. В

като изслуша докладваното от съдията А. Ц гр. д. № 1125/2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.245, ал.3 ГПК.

Постъпила е молба от Т.Д.Т. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул.“...“ №.., вх., ет., ап., за издаване на обратен изпълнителен лист за платени суми по изпълнително дело № 56/2018 на ЧСИ С. С..

Съдът констатира, че на „Б. Б“ЕООД със седалище гр. Варна, р-н „ПРиморски“, ул.“С.Й.К“ №24, е издаден изпълнителен лист въз основа на невлязло в сила осъдително решение за сумата 12872,75лв. от която 11052,75лв. за уловените рапани, а 1820лв. за уловения калкан. Въз основа на така допуснатото предварително изпълнение е образувано изпълнително дело № 20187390400056 на ЧСИ С. С., рег. № 739 с район на действие Окръжен съд гр. Добрич. От представеното удостоверение от ЧСИ е видно, че Т. Т. е изплатил по изпълнителното дело сумата 1264,97 лв..

С решение № 184 от 02.01.2019 г. по гр. дело № 1125/2018 г. на ВКС на РБ, ІІІ г. о. е отменено въззивно решение № 266 от 31.10.2017 г. по в. гр. дело № 138/2017 г. на Добрички окръжен съд и е отхвърлен предявеният от „Б. Б“ЕООД със седалище гр. Варна, р-н „ПРиморски“ срещу от Т.Д.Т. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул.“...“ №., вх., ет., ап., иск с правно основание чл. 79 ЗЗД за сумата 12872,75 лв..

При тези данни следва да се приеме, че са налице предпоставките на чл. 245, ал. 3 ГПК за издаване на обратен изпълнителен лист на от Т.Д.Т. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул.“..“ №, вх., ет., ап. срещу „Б. Б“ЕООД със седалище гр. Варна, р-н „Приморски“, ул.“С.Й.К“ №24, за връщане на сумата 1264,97лв., платена по изп.д. 20187390400056 на ЧСИ С. С., рег. № 739 с район на действие Окръжен съд гр. Добрич.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на III г. о.

ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА Б. Б“ЕООД със седалище гр. Варна, р-н „Приморски“, ул.“С.Й.К“ №24, да заплати на Т.Д.Т. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул.“..“ №, вх., ет., ап. сумата 1264,97лв..

ИЗДАВА на Т.Д.Т. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул.“...“ №, вх., ет., ап., обратен изпълнителен лист срещу Б. Б“ЕООД със седалище гр. Варна, р-н „Приморски“, ул.“С.Й.К“ №24, на основание чл. 245, ал. 3 ГПК за тази сума.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: