О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 349

София, 26.07.2019 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и пети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Д. П

Членове: Е. М

И. П

като изслуша докладваното от съдия Петрова ч.т.д. № 1736 по описа за 2019 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.274,ал.2, изр.последно ГПК.

Образувано е по подадена от „Строителна механизация ДБ”ЕООД и „Д. Б”ЕООД частна жалба срещу Определение № 125 от 15.04.2019г. по т.д.№ 2914/2017г. на ІІ т.о. на ВКС, с което е прекратено като недопустимо производството по съвместната касационна жалба на „Строителна механизация ДБ”ЕООД и „Д. Б”ЕООД (вх.№ 14314/17.08.2017г.) срещу решението по т.д.№ 5243/2016г. на Софийски апелативен съд по съображения за депозирането й извън срока по чл.283 ГПК.

С частната жалба се иска отмяна на атакуваното определение. Оспорва се правилността на извода, че релевантно за преценката за датата на подаване на касационната жалба по пощата е дали двете пощенски клейма с дата 10.07.2017г. отговарят на съответните клейма, използвани в проверените от вещото лице, изготвило експертизата за техническо изследване на документ, пощенски клонове - пощенска станция 134 и Градска служебна поща при Софийската централна пощенска станция (ПС 134 и ГСП при СЦПС). Поддържа се, че подалите касационната жалба страни никога не са твърдели, че изпращането на жалбата е станало в тези пощенски станции. Частните жалбоподатели считат и, че полагането на третото пощенско клеймо с даден отпечатък 16.08.2017г. на лицевата част на пощенския плик, а не на гърба му, съгласно правилата на „Български пощи”ЕАД, не обосновава извода в обжалваното определение, че това обстоятелство също сочи на манипулация и антидатиране на момента на подаване на пратката по пощата. Акцентира се на обстоятелството, че по делото не са събрани категорични доказателства, че клеймата с дата 10.07.2017г. са манипулирани, фалшифицирани или са резултат на незаконосъобразно действие. Поддържа се, че тези две клейма са с достатъчна степен на индивидуализираност и са могли да бъдат изследвани за тяхната автентичност. Възразява се, че вещото лице не е дало отговор на задачите, които са му били възложени от състава на ВКС. В частната жалба се съдържа искане за допускане на експертиза, която да даде заключение на въпросите, поставени от съда.

В писмен отговор насрещната страна „Л. Ф”ЕАД (с предишно наименование „П.Л.Б”АД) оспорва основателността на подадената частна жалба и счита, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:

В обжалваното определение са съобразени безспорните факти: че преклузивният срок по чл.283 ГПК за касационно обжалване на въззивното решение по отношение на ответниците „Строителна механизация ДБ”ЕООД и „Д. Б”ЕООД изтича на 12.07.2017г.; че на 17.08.2017г. под вх.№ 14314 в регистратурата на САС е заведена касационната им жалба, получена по пощата; че върху лицевата част на пощенския плик, с който е получена, са положени три пощенски клейма - две с дата 10.07.2017г. и едно с дата 16.08.2017г., а върху обратната страна на пратката няма отпечатък на пощенско клеймо.

Съставът, постановил обжалваното определение е обсъдил информацията, получена от „Български пощи”ЕАД: че пощенският плик, с който касационната жалба е приета в регистратурата на Софийски градски съд, е на непрепоръчана пратка, поради което движението й не може да бъде проследено; че непрепоръчани пощенски пратки, пуснати в обществените пощенски кутии на територията на гр. София, се обработват в Пощенска станция София 134 и Градска служебна поща при Софийски централна пощенска станция. Обсъдено е и писмото на САС, съгласно което, по силата на сключен договор с „Български пощи” ЕАД, адресираните до съда пощенски пратки се приемат чрез пощенска станция СЦПС - ГПС и се доставят в Съдебната палата ежедневно.

Детайлно е анализирано и заключението на експертизата за техническо изследване на документ, съгласно което:

- Отпечатъците от кръгли пощенски клейма с дата 10.07.2017г., положени върху пощенския плик, съдържащ касационната жалба, не съответстват на нито едно от датните клейма - сравнителни образци в Регистър на пощенските клейма на „Български пощи, използвани в ПС 134 - София и ГСП при СЦПС на „Български пощи” ЕАД, където се обработват пуснатите в пощенски кутии на територията на гр. София непрепоръчани пощенски пратки;

- Отпечатъкът от кръгло пощенско клеймо с дата 16.08.2017г., положен върху същия пощенски плик, е изпълнен с печат - клеймо „3”, с който е нанесен отпечатък - образец на използвано в ПС 134 пощенско клеймо.

- Отпечатъците от пощенски клейма с дата 10.08.2017 г. са с много лошо качество и силно нечетливи, със слабо изразено визуално различие по отношение на нюанс и наситеност в оцветяването на тампонното масло, като не трябва да се изключва възможността различието да се дължи на влияние на външни фактори.

След анализ на събраните доказателства и на уредбата на организацията по подаване, проверка и експедиция на непрепоръчаните пратки, регламентирана в Инструкция за организация на пощенските услуги, предоставяни от „Български пощи” ЕАД, утвърдена на 24.01.2011г., от правна страна в обжалваното определение е приет за основателен доводът на ответника по касация за просрочие на подадената касационна жалба. Анализирано е, че срокът за обжалване е изтекъл на 12.07.2017г., а жалбата е постъпила в съда на 17.08.2017г.; че за разлика от клеймото, което според касаторите отразява датата на получаване на жалбата в обслужващата Софийски апелативен съд пощенска станция - 16.08.2017г., отпечатъците от пощенски клейма с дата на изпращане на жалбата по пощата 10.07.2017г. са нечетливи и не съответстват на нито едно от клеймата, използвани в двете пощенски станции на „Български пощи” ЕАД, където се обработват пуснатите в пощенски кутии на територията на гр. София непрепоръчани пощенски пратки; че в противоречие с правилата - чл.56,ал.1,изр.първо от Инструкцията на „Български пощи” ЕАД, датните клейма за изпращане и получаване на пощенската пратка са поставени върху лицевата страна на пощенския плик, вместо клеймото за получаване да е върху гърба на плика. Въз основа на тези обстоятелства е счетено, че пощенското клеймо с дата 10.07.2017г. е манипулирано (подправено), не е в състояние да удостовери действителната дата на подаване на касационната жалба по пощата. Мотивирано е, че при липса на ангажирани от касаторите доказателства, опровергаващи заключението на експертизата и останалите обсъдени доказателства, единствената сигурна дата на подаване на жалбата е датата 17.08.2017г., на която жалбата е постъпила в регистратурата на Софийски апелативен съд.

Частната жалба срещу атакуваното определение и срещу изложените в него фактически и правни изводи е неоснователна:

В производството по проверката на допустимостта на подадената касационна жалба не е установено мястото, на което (съгласно чл.89 от Инструкцията за организация на пощенските услуги, предоставяни от „Български пощи” ЕАД,утвърдена на 24.01.2011г.), е подадена непрепоръчаната пощенска пратка, съдържаща касационната жалба, но за установяването на това обстоятелство съставът, постановил обжалваното определение, е дал изрични указания - задължил е касаторите да посочат пощенската станция на „Български пощи”ЕАД, чрез която е изпратена касационната жалба. При липса на информация в тази насока (касаторите са твърдели, че предвид изминалия период от време не могат да установят кой служител и къде е подал жалбата; предвид обстоятелството, че пощенската пратка е непрепоръчана; че от двата отпечатъка на датни клейма от 10.07.2017г. не може да бъде извлечена информация за мястото на подаване - мястото на пощенската експедиция, където е постъпила непрепоръчаната пратка и където следва да е извършено клеймоването съгласно чл.106 от Инструкцията на датите 10.07.2017г., единственият логичен подход е изследването на постъпването на пратката в станцията на обработката й - сортирането й. Такава за територията на София са ПС София 134 и ГСП при СЦПС. От това произтича и неоснователността на тезата в частната жалба, че ирелевантно за спора е изследването на съответствието на отпечатъка на датните клейма от 10.07.2017г. с отпечатъците, поставяни от ПС София 134 и ГСП при СЦПС.

Не съответства на събраните доказателства твърдението в частната жалба, че клеймата от 10.07.2017г. са с достатъчна степен на индивидуализираност и са могли да бъдат изследвани за тяхната автентичност. Категорично е становището на вещото лице, че изображението на отпечатъците на пощенските клейма от 10.07.2017г. е с много лошо качество, нечетливо, не съдържа никакви частни признаци. Същевременно, изследването на тяхната автентичност, за която настояват частните жалбоподатели е предпоставено от информацията за мястото на подаване на пратката. При тези данни, експертът е могъл да вземе становище единствено по въпроса дали отпечатъците с дата 10.07.2017г. (релевантните за спазването на срока по чл.283 ГПК) са поставени от ползваните и регистрирани по реда на чл.53-55 от Инструкцията датно клеймо и служебен печат на ПС София 134 и ГСП при СЦПС, където, съобразно правилата на „Български пощи”ЕАД, непрепоръчаната пратка е подлежала на задължителна обработка. Отрицателният отговор на този въпрос и съвкупната преценка на всички обстоятелства дава основание за извод, че датата 10.07.2017г. не може да бъде счетена за достоверната дата на изпращане по пощата. Правната фикция на чл.62,ал.2,изр.първо ГПК предпоставя отсъствие на съмнение относно достоверността на датата на изпращане чрез пощенските служби. В настоящия случай тази достоверност е опровергана освен от изложеното по-горе, така и от обстоятелството, че пратката не съдържа клеймоване като входяща - на гърба, съгласно правилото на чл.56,ал.1,изр.второ от Инструкцията. Неяснота и съмнение създава и обстоятелството защо пощенската пратка за САС не е приета от пощенска станция СЦПС-ГПС, която приема по силата на договор (съгласно писмото на л.117) пощенските пратки за САС, а от ПС 134, чийто е отпечатъкът от пощенско клеймо с дата 16.08.2017г. Това дава основание изцяло да бъде споделен изводът в обжалваното решение, че единствената сигурна дата на подаване на касационната жалба е датата 17.08.2017г., на която тя е постъпила в регистратурата на Софийски апелативен съд.

Неоснователността на искането за допускане на нова експертиза произтича от обстоятелството, че приетата не е оспорена от никоя от страните, заключението е възприето от състава на ВКС като обективно и обосновано. Частните жалбоподатели не са поставяли задачи към експерта. Не почива на данните по делото твърдението им, че вещото лице не е дало отговор на поставените от съда задачи. Искането за нова експертиза не е аргументирано, не е подкрепено с твърдения за нови обстоятелства или нови доказателства, които биха осигурили възможност за допълнителна експертна проверка за изясняване на въпроса за твърдяната от касаторите (частните жалбоподатели) дата на подаване на касационната им жалба.

Разноски за производството не се присъждат, тъй като такива не са поискани, респ. не е доказано извършването им от насрещната страна.

Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.

О П Р Е Д Е Л И :

П. О № 125 от 15.04.2019г. по т.д.№ 2914/2017г. на ІІ т.о. на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!