ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 305

София, 05.08.2019г.

Върховният касационен съд на Р. Б, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. дело № 26 по описа за 2019г. и приема следното:

Производството е по молбата вх. № 5654/20.VІ.2019г. на адвокат А. П. като процесуален представител на К.Н.Л. от [населено място] за допълване на постановеното от ВКС по настоящото дело определение № 529/17.VІ.2019г. с произнасяне по искането на Л. за присъждане на разноските й за касационната инстанция.

Ответникът по молбата ОУ „Г.С.Р” В. не е представил отговор по реда на чл.248 ал.2 ГПК.

Молбата е подадена в преклузивния срок по чл.248 ал.1 ГПК и е процесуално допустима.

За да се произнесе, ВКС взе предвид:

С определението си от 20.VІ.2019г. ВКС не е допуснал касационно обжалване по касационната жалба на ОУ „Г.С.Р” В. на решението на Варненския окръжен съд от 23.VІІІ.2018г. по гр.д. № 1254/2018г., с което е потвърдено решението на РС Варна от 19.ІІ.2018г. по гр.д. № 16354/2017г. в уважителните му части по претенциите на К.Н.Л. по чл.344 ал.1 т.1 – 3 КТ.

С определението си ВКС не се е произнесъл по разноските. В отговора си по реда на чл.287 ал.1 ГПК Л. е заявила искане за присъждане на разноските й за касационното производство, като е представила списък на тях, пълномощно за процесуалното й представителство от адвокат П. пред касационния съд и сключен помежду им договор за правна защита и съдействие от 16.ХІ.2018г., в който е посочено, че уговореното адвокатско възнаграждение в размер на 500лв. е заплатено.

При тези обстоятелства ВКС намира, че молбата е основателна и следва да бъде уважена, като допълни определението си от 17.VІ.2019г. с присъждане на Л. на 500лв. разноски в тежест на ОУ „Г.С.Р” В.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Четвърто ГО,

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПЪЛВА определението № 529/17.VІ.2019г. по гр.д. № 26/2019г. в частта за разноските, като

ОСЪЖДА ОУ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ” В. да заплати на К.Н.Л. от [населено място] 500лв. разноски за касационното производство.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: