ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 377

Гр. София, 05.08.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на първи август през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: С. Ч

Членове: А. Ц

Ф. В

като изслуша докладваното от съдията А. Ц ч. гр. д. № 2930/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.З ГПК.

Образувано е по частна жалба на Г.В.В. срещу определение № 156/ 29.05.2019г., постановено по в.ч.гр.д. 180/ 2019г. на ВТАС, с което е потвърдено определение № 300/ 11.04.2019г. на Ловешки окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на Г. В. за освобождаване от държавна такса и е прекратено производството по делото.

В частната жалба са изложени доводи, че ищецът е от 9 години в затвора, поради което не може да представи декларация за притежаваните от него недвижими имоти и за доходите на съпругата му.

В изложението към частната жалба се подържа искане за допускане на касационно обжалване на основание чл.280, ал.1 ГПК по въпроса дали изтърпяването на наказание „лишаване от свобода е обективна пречка за представянето на доказателства относно имущественото и семейното състояние на молителя по чл. 83, ал.2 ГПК.

Искането за допускане на касационно обжалване е неоснователно, тъй като не е налице нито една от предпоставките по чл.280, ал.1, т. 1 и т.З ГПК. Съображенията за това са следните: ищецът е предявил иск за неимуществени вреди в размер на 75000лв., причинени от прекратяване на съдебно дело, срещу Административен съд, В. и държавата. Поискал е освобождаване от такса и разноски и е представил декларация за материално и гражданско състояние, в която е посочил, че притежава недвижими имоти, но не може да ги изброи, за да не допусне грешка, които обаче били възбранени, както и че няма информация за доходите на съпругата му.

С влязло в сила определение, молбата за освобождаване от такси и разноски е оставена без уважение с аргументи, че от разпечатка от системата на Имотния регистър, изпратена от АВ, на съда е служебно известно, че молителят притежава значително имущество, описано в 118 страници-жилища, поземлени имоти, гори, търговски обекти и хотели, а според справка в Търговския регистър, молителят има участие и в търговски дружества.

Във връзка с влязлото в сила определение, Ловешки окръжен съд е оставил без движение исковата молба и дал 1- седмичен срок за внасяне на държавна такса в размер на 4% от цената на иска и е изпратил съобщение на ищеца. След като е получил съобщението, Г. В. отново е поискал освобождаване от държавна такса, като е представил същата декларация за материално и гражданско състояние. С определение № 300/2019г. Ловешкият окръжен съд е оставил молбата без уважение по съображения, че не се сочат нови доказателства и е прекратил производството по делото, поради неизпълнение на указанията за внасяне на държавна такса.

По същите доводи, ВТАС е потвърдил определението на ЛОС като е приел, че за да бъде освободен от плащането на държавна такса и разноски, следва да се установи, че молителят не разполага с необходимия финансов ресурс в наличност, както и с възможност за набавяне на такъв от притежаваното имущество и получаваните доходи. Съдът е взел предвид доказателствата за доходите на лицето и неговото семейство, имущественото състояние, удостоверено с декларация, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта и др. констатирани обстоятелства.

Във връзка с установените обстоятелства по делото и решаващите мотиви на въззивната инстанция, не се установяват общата и допълнителните предпоставки от хипотезата на чл.280, ал.1 ГПК. Поставеният правен въпрос е без значение за изхода на делото, доколкото въззивният съд не се е произнесъл по него и разрешаването на въпроса няма връзка с производството по чл.83, ал.2 ГПК. Решаващото за съда е било, че молителят не е изпълнил задължението си по чл.83, ал.2 ГПК като не е представил декларация за притежаваните имоти и получаваните доходи от съпругата му, както и данните от Имотния регистър за притежавано значително имущество от молителя.

Тълкуването на чл.83, ал.2 ГПК, извършено от ВТАС, е съобразено с трайната практика на ВКС (опр.№142/19г. на IV ГО), поради което липсва и допълнителната предпоставка за допускане на касационно обжалване.

Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 156/ 29.05.2019г., постановено по в.ч.гр.д. 180/ 2019г. на ВТАС.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: