№ 97гр. София, 06 август 2019 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение, в закрито заседание на шести август две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУМЕН ПЕТРОВ

ЛАДА ПАУНОВА

при писменото становище на прокурора ПЕТЪР ДОЛАПЧИЕВ, след като изслуша докладваното от съдия РУМЕН ПЕТРОВ частно наказателно дело № 722 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.43, т.3 от НПК.

Образувано въз основа на разпореждане № 292/03.07.2019 г. на Председателя на Районен съд - Балчик, с което е прекратено съдебното производство по нохд № 126/2019 г. и делото е изпратено по компетентност на ВКС.

В писменото становище прокурорът от ВКП поддържа виждането, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, намира следното:

Производството по нохд № 126/2019 г. по описа на РС - Балчик е образувано след отмяна с решение № 33/17.05.2019 г. по внохд № 58/2019 г. по описа на ОС - Добрич на присъда № 11/05.12.2018 г., постановена по нохд № 257/2016 г. на РС - Балчик. Всички съдии от компетентния първоинстанционен съд са се отвели от разглеждане на делото, което е обусловило необходимостта от прекратяване на производството и изпращането му в настоящата инстанция.

При визираните обстоятелства и с оглед избягване в максимална степен на всякакви съмнения за обективно и безпристрастно решаване на делото, а и с оглед създаването на минимални неудобства, свързани с предвижването на страните, ВКС намира, че в случая са налице основанията на чл.43, т.3 от НПК и делото следва да бъде разгледано от друг, еднакъв по степен съд, който едновременно да е в близост до местоживеенето на страните, като същевременно е и в района на действие на въззивния съд. Такъв се явява РС - Добрич.

С оглед изложеното и на основание чл.43, т.3 от НК Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нохд № 126/2019 г. по описа на РС - Балчик за разглеждане от РС - Добрич.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на РС - Балчик.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!