О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 175

София, 12.08.2019 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. П

ЧЛЕНОВЕ: Е. М

И. П

при секретаря ………………………………..……. и с участието на прокурора…………..………………...., като изслуша докладваното от съдията Е. М т. д. № 1339 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 230 ГПК и се развива по служебен почин.

С определение № 598/20.ХІІ.2018 г., постановено по настоящето дело, касационното производство по обжалване на въззивното решение № 835/6.ІІ.2018 г. на СГС, ГК, с-в ІV-Д, по гр. дело № 110/2017 г. е било спряно - до произнасянето на ОСГТК на ВКС с тълкувателно решение по образуваното пред него тълк. дело № 3/2016 г. по въпросите с поредни номера 2 и 3.

С тълкувателно решение № 3/22.ІV.2019 г. на ОСГТК на ВКС по тълк.дело № 3/2016 г. е било прието следното по релевантните за настоящето касационно производство въпроси /с поредни номера 2 и 3 по тълкувателното решение/:

~ Решението по уважен частичен иск за парично вземане се ползва със сила на пресъдено нещо относно правопораждащите факти на спорното субективно материално право при предявен в друг исков процес иск за защита на вземане за разликата до пълния размер на паричното вземане, произтичащо от същото право;

~ Не е налице процесуалната пречка по смисъла на чл. 126 ГПК за допустимост на последващия частичен иск, когато между същите страни, на същото основание и за същото вземане е предявен частичен иск, по който по-рано заведеното дело е висящо, ако предявените частични искове се отнасят до различни части от вземането.

В този случай производството по последващия частичен иск следва да бъде спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК или двете дела да бъдат съединени за разглеждането им в едно производство и издаване на общо решение по тях на основание чл.213 ГПК.

Ако с последващия частичен иск е предявена същата част от вземането, която е предмет на първоначалния частичен иск, по който по-рано заведеното дело е висящо, е налице процесуална пречка по смисъла на чл. 126 ГПК и производството по последващия частичен иск следва да бъде прекратено.

Следователно налице е условието за служебно възобновяване на касационното производство по настоящето дело, чиито предмет е обжалване на въззивното решение № 835/6.ІІ.2018 г. на СГС, ГК, с-в ІV-Д, постановено по гр. дело № 110/2017 г.

Съгласно чл. 230, ал. 6 ГПК при възобновяването, производството започва от онова действие, при което е било спряно. В процесния случай това налага повторно съобщаване на указанието за внасяне по с/ка на ВКС на определената на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, допълнителна такава в размер на 500 лв. (петстотин лева).

Мотивиран от горното Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА касационното производство по обжалване на въззивното решение № 835 на Софийския градски съд, ГК, с-в ІV-Д, от 6.ІІ.2018 г., постановено по гр. дело № 110/2017 г.

У К А З В А ПОВТОРНО на касатора „Евроинс сървис” ЕООД-София - чрез неговите процесуални представители по пълномощие от софийското адвокатско дружество „М., Д., Н.”, че следва В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК от получаване на съобщението за това да представи в канцеларията на ТК на ВКС по делото документ /банково бордеро/ за внесена по сметката на този съд допълнителна държавна такса в размер на 500 лв. (петстотин лева), тъй като в противен случай настоящето касационно производство ще бъде прекратено.

След надлежното внасяне на тази допълнителна д.т., делото да се докладва на Председателя на Първо отделение от ТК на ВКС за насрочването му в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1

2