№ 99

гр. София, 12 август 2019 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети август две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

след като изслуша докладваното от съдия РУМЕН ПЕТРОВ

частно наказателно дело № 834 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.44, ал.1 от НПК.

Образувано е въз основа на разпореждане № 107/05.08.2019 г. на съдия-докладчик от Окръжен съд - Бургас по чнд № 820/2019 г., с което е прекратено съдебното производство и е повдигнат спор за подсъдност между Районния и Окръжния съд в гр. Бургас.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че компетентен да разгледа делото е Районен съд - Бургас.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Досъдебно пр. № 81/ 2019 г. по описа на V РУ на МВР - Бургас, пр.пр.№ 1099/2019 г. на РП - Бургас, е образувано за престъпление по чл.198, ал.1 от НК. С постановление от 11.03.2019 г. в качеството на обвиняем за престъпления по чл.198, ал.1 от НК и чл.150, ал.1 от НК е привлечен Х. А., спрямо когато с определение на РС - Бургас, по реда на чл.64 от НПК, е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

С постановление от 17.07.2019 г. прокурор от ОП - Бургас, след като е установил, че са налице доказателства, които покриват белезите на престъпление по чл.199, ал.1, т.4 от НК е приел ръководството и надзора по досъдебното производство.

На 31.07.2019 г. от обвиняемия е постъпила молба за изменение на взетата спрямо него най - тежка мярка за неотклонение. С разпореждане № 2190/02.08.2019 г. по образуваното чнд № 3282/2019 г. по описа на РС - Бургас, съдията - докладчик е приел, че делото не му е подсъдно съобразно правилата за родовата подсъдност, тъй като ръководството и надзорът по образуваното досъдебно производство вече се осъществяват от окръжна прокуратура, поради което е прекратил съдебното производство и го е изпратил по компетентност на ОС - Бургас.

По образуваното чнд № 820/2019 г. по описа на ОС - Бургас съдията - докладчик е приел, че тъй като все още няма обвинение за престъпление, подсъдно на окръжен съд, не е компетентен на разгледа делото и е прекратил съдебното производство, като е повдигнал спор за подсъдност пред ВКС.

Настоящият състав на ВКС изцяло споделя изложеното от окръжния съд и също счита, че компетентен да разгледа и реши, образуваното по реда на чл.65 от НПК производство, като първа инстанция е Районен съд - Бургас. Докато няма повдигнато ново обвинение, указанията на горестоящия прокурор за провеждане на разследване за по-тежко наказуемо престъпление не водят до промяна на родовата подсъдност, която се определя съобразно правилата на чл.35 от НПК.

С оглед изложеното, делото следва да бъде изпратено за своевременното му разглеждане от съда, в който е било първоначално образувано, а именно – РС - Бургас, поради което и на основание чл.44, ал.1, от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 2190/02.08.2019 г. по чнд № 3282/2019 г. на РС- Бургас, 44 н.с. и изпраща делото за разглеждане от същия съд и състав.

Препис от определението да се изпрати на ОС - Бургас за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: