О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 176

гр. София, 13.08.2019г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на осми август през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №2001 по описа за 2018г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.248 ГПК.

Съдът е сезиран с молба от адв.Я.Х.Р.- пълномощник на ответника по касационната жалба Е.Б.С. за допълване на постановеното по делото определение №594/19.12.2018г. в частта за разноските чрез присъждане на адвокатско възнаграждение за касационното производство по реда на чл.38, ал.1, т.3 ЗА.

Ответникът по молбата И.Б.Б. не представя отговор в законоустановения срок.

Настоящият съдебен състав констатира, че молбата за допълване на постановеното по реда на чл.288 ГПК определение изхожда от легитимирано лице, но е подадена след изтичане на преклузивния едномесечен срок. Когато се иска допълване или изменение в частта за разноските на съдебен акт, който не подлежи на обжалване, молбата следва да бъде подадена в едномесечен срок от постановяването му /чл.248, ал.1 ГПК/. В настоящия случай определението, чието допълване се иска, е постановено на 19.12.2018г., а молбата по чл.248 ГПК е депозирана след изтичане на срока- на 22.04.2019г.

С оглед изложеното искането на основание чл.248 ГПК на адв.Я.Х.Р. за допълване на определение №594/19.12.2018г. е недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане.

Предвид изложеното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№3815/22.04.2019г. от адв.Я.Х.Р.- пълномощник на ответника по касационната жалба Е.Б.С. за допълване на постановеното по делото определение №594/19.12.2018г. в частта за разноските чрез присъждане на адвокатско възнаграждение за касационното производство по реда на чл.38, ал.1, т.3 ЗА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС, ТК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: