О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 362

гр. София, 13 август 2019 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети август през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

БОЯН ЦОНЕВ

като разгледа, докладваното от съдия Б. Ц, частно гр. дело № 3091 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 2, изреч. 1, пр. 2, във вр. с ал. 1, т. 2 и с чл. 244 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Г.П.В. срещу имащата характер на определение, част от решение № 23/29.01.2019 г. по въззивно гр. дело № 133/2018 г. на Кюстендилския окръжен съд, с която е допуснато предварително изпълнение на същото въззивно решение – в частта, с която е дадено разрешение по чл. 127а от СК за пътуване на дете в чужбина.

При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав намира, че производството по частната жалба е неподсъдно на Върховния касационен съд (ВКС). Съгласно разпоредбата на чл. 274, ал. 2, изреч. 1, пр. 2 от ГПК, когато определенията по ал. 1 на чл. 274 са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция, те подлежат на обжалване с частна жалба пред съответния апелативен съд. С оглед това и съгласно чл. 118 от ГПК, образуваното по частната жалба производство пред ВКС следва да се прекрати и делото следва да се изпрати за произнасяне по частната жалба на компетентния съд, в случая – Софийския апелативен съд.

Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 3091/2019 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийския апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му с връчване и на препис от него.

След приключване на производството пред Софийския апелативен съд, делото незабавно да се върне във Върховния касационен съд за произнасяне по реда на чл. 288 от ГПК по подадената касационна жалба, по която е образувано гр. дело № 3092/2019 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!