О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 539

гр. София, 14.08.2019 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на четиринадесети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

при участието на секретаря

изслуша докладваното от съдия Г. И ч.т.д. № 1548 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.

Фондация „Гъливер клиринг хауз“ обжалва определение № 1171 от 10.4.2018 г., с което е оставено без уважение искането му за изменение на решение № 276 от 30.01.2018 г. в частта за разноските. Моли да бъде отменено и да се постанови ново, с което да се присъдят сторените разноски за адвокатско възнаграждение. Сочи обстоятелството, че на адвокат Б. са заплатени 2 800 лв на 15.2.2017 г. и 1400 лв на 21.7.3017 г. Сочи, че към заседанието банката все още не му била дала доказателства за постъпилите суми и затова не бил могъл да представи доказателства.

О. Мо на културата оспорва частната жалба. Счита, че са неоснователни доводите и е следвало да се представят доказателства за плащане.

Върховният касационен съд като взе предвид данните по делото намира следното:

Съобщение с препис от определението е връчен на страната на 20.04.2018 г. Частната жалба е подадена на 27.4.2018 г. Следователно е спазен определеният в чл. 275 от ГПК срок за обжалване на определения.

С определение № 1171 от 10.04.2018 г. е оставена без уважение молбата на Фондация „Гъливер клиринг хауз“ за изменение на въззивното решение в частта за разноски. Съдът е приел, че не са представени доказателства за плащане на разноските и с оглед разясненията в ТР 6 /6.11.2013 г. по тълк.д. 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС без представяне на доказателства не могат да се присъдят разноски. Приел е, че няма доказателства, представени своевременно във въззивния съд.

Срещу решението на въззивния съд е подадена касационна жалба от Министерство на културата. С оглед изхода на обжалване и отхвърляне на исковете на Фондация „Гъливер клиринг хауз“ ще следва да се приеме, че исканията на Фондация „Гъливер клиринг хауз“ са изцяло неоснователни. С решението исковете са отхвърлени и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК на ищеца – въззивен жалбоподател разноски не се дължат. С решението е разпределена отговорността за разноските и са присъдени разноски на Министерство на културата на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК.

Предмет на настоящето обжалване е правото на частния жалбоподател да получи разноски с оглед изхода на спора пред въззивния съд. Предвид изхода на спора на ищеца не се дължат разноски и съответно и направените разноски пред първата и пред въззивната инстанция. Поради това частната жалба е неоснователна и следва да се отхвърли.

Върховният касационен съд

ОПРЕДЕЛИ

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, на основание чл. 274, ал. 2 от ГПК, частната жалба на Фондация „Гъливер клиринг хауз“ срещу определение № 1171 от 10.04.2018 г., Софийски апелативен съд, ТК, 13 състав.

Определението не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!