О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 393

[населено място], 15.08.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч.т.д. № 1436 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2, изр.2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на И.П.И. и „Метропол – М” ЕООД, срещу определение № 274/23.04.2019г. по ч.т.д. № 324/2019г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, с което е оставена без разглеждане тяхната частна касационна жалба с вх. №10120/25.01.2019г. против определение № 28304/06.12.2018г. по ч.гр.д. № 6429/2018г. на Софийски градски съд, II „Б” състав, като просрочена.

Частните жалбоподатели излагат доводи, че определението е неправилно и претендират неговата отмяна. Поддържат, че постановеното от Софийски градски съд определение е обжалвано в законоустановения едноседмичен срок.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, като прецени данните по делото и доводите на страните, приема следното:

Частната жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежни страни в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

За да остави без разглеждане частната касационна жалба на И.П.И. и „Метропол – М” ЕООД срещу определение №28304/06.12.2018г. по ч.гр.д. № 6429/2018г. на Софийски градски съд, II „Б” състав, съставът на ТК на ВКС е приел, че същата е просрочена. Съобщение за определението е връчено на 27.12.2018г. на жалбоподателя И. И., а жалбата е подадена по пощата на 24.01.2019г. Приел е още, че изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК, подадено в законоустановения едноседмичен срок за обжалване, не съдържа задължителните реквизити на частна жалба по чл.260 и чл.261 вр. чл.262, вр. чл.275, ал.2 от ГПК.

Изложените съображения не могат да бъдат споделени.

Разпоредбата на чл.284, ал.3, т.1 от ГПК предвижда мотивираното изложение на основанията за допускане на касационно обжалване като задължително приложение към частната касационна жалба. Последователно в практиката си ВКС приема, че изложението може както да бъде представено като приложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК към касационната жалба, така и да бъде инкорпорирано в нея. Дори когато подаденият в срок документ е озаглавен „изложение на основанията за допускане на касационно обжалване“, той може да разкрива и характеристиките на частна жалба, ако съдържа изрично искане за отмяна на конкретен акт и съдържа реквизитите по чл.260 от ГПК. Поради тази функционална връзка между жалбата и изложението, дори когато те не са обективирани в един документ, при подаването в срока за обжалване само на изложението, може да се приеме, че страната е упражнила своевременно правото си на обжалване, но това процесуално действие страда от порок, подлежащ на отстраняване. Такъв извод може да се направи само в случаите, когато представеното изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК е конкретизирано в достатъчна степен и съдържа името и адреса на страната, която го подава, означение на обжалвания съдебен акт, както и искане за отмяна на този акт.

Настоящият състав констатира, че в случая представеното изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК съдържа името и адреса на страната, която го подава, означение на обжалвания съдебен акт, указание в какво се състои неговата порочност и в какво се състои искането, както и са посочени съществените правни въпроси, разрешени с обжалваното определение, като са мотивирани допълнителните основания за допускане до касация по чл.280, ал.1 от ГПК. Следователно в изложението жалбоподателите са изразили своята воля за атакуване на съдебния акт. Видно от приложената товарителница на ЕКОНТ, същото е изпратено с куриерска пратка в последния ден от едноседмичния срок по чл.275, ал.1 от ГПК - на 03.01.2019г. С оглед на това се налага извод, че жалбоподателите са предприели обжалване на въззивното определение в законоустановения срок.

Предвид изложеното, определението на ВКС, II т.о. следва да бъде отменено и делото следва да бъде върнато за произнасяне по подадената от И.П.И. и „Метропол – М” ЕООД частна касационна жалба срещу определение №28304/06.12.2018г. по ч.гр.д.№6429/2018г. на Софийски градски съд, II „Б” състав.

Воден от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, на основание чл.274, ал.2, изр.2 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 274/23.04.2019г. по ч.т.д. № 324/2019г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, с което е оставена без разглеждане частна касационна жалба с вх.№10120/25.01.2019г., подадена от И.П.И. и „Метропол – М” ЕООД, против определение № 28304/06.12.2018г. по ч.гр.д. №6429/2018г. на Софийски градски съд, II „Б” състав.

ВРЪЩА делото на Второ търговско отделение на Върховен касационен съд за произнасяне по подадената от И.П.И. и „Метропол – М” ЕООД частна касационна жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!