№ 93

София, 15 август 2019 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети август две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛАДА ПАУНОВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

при секретаря

при становището на прокурора от ВКП С. А

като изслуша докладваното от съдия Паунова н.ч.д. № 766/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност по искане на административния ръководител – председател на Районен съд – гр. Гълъбово.

Прокурорът при Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че искането следва да бъде уважено, тъй като условията на хипотезата на нормата на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност са налице.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, трето наказателно отделение, намери следното:

П. Р съд – Гълъбово е било образувано ч.н.д. № 138/2019г. по жалба на Р.К.К. против постановление от 14.06.2019г. на прокурор при Районна прокуратура – Гълъбово за прекратяване на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК на наказателното производство по досъдебно производство № 447/2017 г. по описа на РП – Гълъбово, пр. пр. № 260/2017 г. и ЗМ № 64/2017 г. по описа на РУ на МВР – Гълъбово, образувано срещу С.Г.К. за престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК.

С определение № 64 от 15.07.2019г. съдията-докладчик е намерил наличие на обстоятелството по чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „а“ от НПК, а другият съдия на щат в районния съд се е отвел на основание чл. 29, ал. 2 от НПК с определение № 65 от 16.07.2019г. С определение № 67 от 16.07.2019г. по ч.н.д. № 138/2019 г. по описа на РС – Гълъбово производството по делото е прекратено и същото е изпратено на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да го разгледа, поради невъзможност да се сформира състав.

При посочените данни съдът, който е компетентен да разгледа делото по правилата на местната подсъдност, не може да образува състав, поради което са налице условията на пренасяне на същото в друг, равен по степен съд. Предвид несъздаване пречки повече от необходимото на страните при неговото разглеждане, същото следва да бъде пренесено в района на близък по местонахождение районен съд, а именно този в Раднево.

Предвид изложеното и на основание чл. 43, т. 3 от НПК ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА ч.н.д. № 138/2019г. по описа на Районен съд – гр. Гълъбово за разглеждане от Районен съд – гр. Раднево.

Копие от определението да се изпрати на Районен съд – гр. Раднево сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.