О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 121

гр. София, 16.08.2019 година

Върховният касационен съд на Р. Б, Второ гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 1117/2018 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК.

Подадена е молба от адв. В. Д., процесуален представител на К.П.И., за допълване на решението с № 2 от 11.04.2019 год. по същото дело с присъждане на направените от него разноски за всички инстанции по делото, както е поискал, а не само тези, направени в касационното производство.

Насрещната страна – М.Б.И., чрез адв. К. Г., счита молбата за неоснователна по съображенията в представения отговор.

Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ г. о. намира следното:

С решение № 2 от 11.04.2019 год. по гр. д. № 1117/2018 год. настоящият състав на ІІ г. о. на ВКС е отменил обжалваното от К.П.И. въззивно решение и вместо това е отхвърлил предявения срещу него иск от М.Б.И. от [населено място] за собствеността на нива с площ 3.516 дка в м. „Я.” в землището на [населено място], представляваща имот № **** по плана за земеразделяне на същото село, както и за отмяна на нот. акт № 173/2015 год. в тази му част, като на касатора са присъдени направените в касационното производство разноски в размер на сумата 1 030 лв., съгласно представения списък по чл. 81 ГПК.

С оглед наличието на произнасяне в касационното решение по искането за присъждане на разноски на касатора, настоящата молба е за изменение на постановеното решение в частта му за разноските, като искането е за присъждане и на разноските, направени в първоинстанционното и въззивното производство по делото, съгласно заявеното в писмената защита.

Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК, налице е и процесуалната предпоставка за допустимостта й съгласно т. 9 от ТР № 6/2012 год. на ОСГТК на ВКС – представени са списъци на претендираните разноски за всяка инстанция по делото, съгласно чл. 80 ГПК.

Разгледана по същество молбата е и основателна.

Правото на страната на присъждане на направените по делото разноски е имуществено право, обусловено от постигнатия от нея благоприятен резултат по спора, предмет на делото. Това право страната може да упражни във всяка една от инстанциите по делото, съгласно чл. 81 ГПК. С решението от 11.04.2019 год. в производството по чл. 290 - чл. 293 ГПК касационният съд е отменил въззивното решение и вместо това е отхвърлил предявения срещу касатора, сега молител иск за собственост, с оглед на което и присъдил направените от него в това производство разноски. Страната е претендирала и направените такива в първоинстанционното и във въззивното производство разноски съгласно представените в тях списъци, и с оглед постигнатия благоприятен за нея изход по спора за собствеността на имота с постановеното касационно решение, същите й се дължат, съгласно чл. 78, ал. 3 ГПК. Поради това молбата е основателна за присъждане допълнително на направените от молителя, ответник по иска, разноски в първоинстанционното производство в размер на 505 лв. /за заплатено адвокатско възнаграждение и 5 лв. – държавна такса за издаване на съдебно удостоверение/ и 500 лв. за разноски във въззивното производство за заплатено адвокатско възнаграждение, въз основа на данните по делото.

Водим от горното и на основание чл. 248, ал. 3, във вр. с ал. 1 ГПК настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗМЕНЯ решение № 2 от 11.04.2019 год. по гр. д. № 1117/2018 год. на ІІ г. о. на ВКС, на основание чл. 248 ГПК, като

ОСЪЖДА М.Б.И., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица] да заплати на К.П.И. от [населено място], Р. област, допълнително, извън присъдените с решението разноски, сумата от 1005 лв. /хиляда и пет лева/, представляваща направените такива в производството по делото пред първата и въззивната инстанция разноски.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: