О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 540

София, 16.08.2019 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на шестнадесети август две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:Е. С

Членове: К. Г

Г. И

като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков ч.т.д №1907/2019г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на „И. С.” О. – гр. Русе, с която на основание чл.282, ал.2, т.1 ГПК се иска спиране изпълнението на решение №201 от 01.08.2019г., постановено по в.т.д. №373/2018г. по описа на Великотърновски апелативен съд в частта му, с която молителят е осъден да заплати на „М. СА” – Р. Г, сумата 22 000 евро – главница и 2 000 евро - законна лихва за забава.

В., търговска колегия, състав на второ търговско отделение, след като обсъди молбата и приложените към делото материали, намира следното:

С решение №201/01.08.2019г. по в.т.д.№373/2018г. на Великотърновски апелативен съд, след частична отмяна на решение №88/11.06.2018г., по т.д. №264/2017г. на Русенски окръжен съд, е осъдено ответното дружество „И. С.” О. да заплати на ищеца „М. СА сумата 22 000 евро – главница като част от получена без основание сума от 44 000 евро, както и сумата 2 000 евро – законна лихва за забава за периода от 11.05.2015г. до 07.12.2016г. като част от дължима законна лихва в размер на 7 123.74 евро.

Въззивното решение в осъдителната му част е обжалвано в срока по чл.283 ГПК с касационна жалба от „И. С.” О. като е внесена дължимата държавна такса в размер на 30лв. С молбата за спиране е представено преводно нареждане от 08.08.2019г. за сумата 46 939.92лв. с посочено основание „гаранция по чл.282 ГПК по в.т.д.№373/2018г. ВТАС”.

Постъпването на сумата от 46 939.92лв. по сметката на ВКС за обезпечения на 08.08.2019г. е удостоверено с приложената по делото служебна бележка с дата 15.08.2018г., издадена от счетоводител на ВКС.

При така изложените обстоятелства настоящият състав приема, че молбата е основателна, тъй като са налице визираните в чл.282, ал.2, т.1 ГПК предпоставки за спиране изпълнението на въззивното решение в частта му, с която е осъдено ответното дружество „И. С.” О. да заплати на „М. СА” общо сумата 24 000 евро – главница и лихви (с левова равностойност от 46 939.92лв.).

Мотивиран от горното Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на второ отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА на основание чл.282, ал.2, т.1 ГПК изпълнението на решение №201 от 01.08.2019г., постановено по в.т.д.№373/2018г. по описа на Великотърновски апелативен съд в частта му, с която молителят „И. С.” О. – гр.Русе, е осъден да заплати на „М. СА” – Р. Г, сумата 22 000 евро – главница и 2 000 евро - законна лихва за забава.

Да се издаде препис от определението на „И. С.” О..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: