О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 541

София, 16.08.2019 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на шестнадесети август две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:Е. С

Членове: К. Г

В. Х

като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков ч.т.д №1908/2019г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на Застрахователно акционерно дружество „О. - З.” АД – гр.София, с която на основание чл.282, ал.2, т.1 ГПК се иска спиране изпълнението на решение №1624/02.07.2019г., постановено по в.гр.д. №6309/2018г. по описа на Софийски апелативен съд.

В., търговска колегия, състав на второ търговско отделение, след като обсъди молбата и приложените към делото материали, намира следното:

С №1624/02.07.2019г. по в.гр.д. №6309/2018г. на Софийски апелативен съд е потвърдено решение №6049/25.09.2018г. по гр.д.№16380/2016г. на Софийски градски съд, с което Застрахователно акционерно дружество „О. - З.” АД е осъдено да заплати на С.М.С. и на Г.А.С. по 250 000лв. – обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху главниците, считано от 08.04.2015г. до окончателното изплащане на сумите.

Въззивното решение е обжалвано изцяло в срока по чл.283 ГПК от ответното дружество ЗАД „О. - З.” АД с приложено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК като е внесена дължимата държавна такса общо в размер на 30лв. С молбата за спиране е представено преводно нареждане от 08.08.2019г. за сумата 157 953.34лв. с посочено основание „6903/2018г., САС, 1 с-в”. Постъпването на сумата от 157 953.34лв. по сметката на ВКС за обезпечения на 08.08.2019г. е удостоверено с приложената по делото служебна бележка с дата 14.08.2018г., издадена от счетоводител на ВКС.

С разпореждане от 14.08.2019г. на изпълняващия функциите на зам.председател на ВКС молбата по чл.282, ал.2 ГПК е оставена без движение с указания към молителя да довнесе като гаранция по обезпечителната сметка на ВКС сумата от 342 046.66лв., представляваща разликата между внесената сума от 157 953.34лв. до пълния дължим размер общо от 500 000лв.

С уточнителна молба от 15.08.2019г. пълномощникът на дружеството-молител сочи, че внесената гаранция от 157 953.34лв. е достатъчна за спиране изпълнението на въззивното решение, тъй като преди подаването на касационната жалба застрахователят е изплатил на ищците обезщетение общо в размер на 430 000лв. ( за което са представените с молбата фотокопия от три преводни нареждания), от което според молителя следва, че понастоящем обжалваемият интерес е в размер на 70 000лв.

При така изложените обстоятелства настоящият състав намира, че молбата за спиране изпълнението на въззивното решение следва да бъде оставена без уважение. Съгласно чл.282, ал.2, т.1 ГПК касационният състав може да спре изпълнението на обжалваното въззивно решение при представено надлежно обезпечение в размер на присъдената сума. В конкретния случай присъдената сума е в размер на общо 500 000лв. за двамата ищци, от което следва, че внесеното обезпечение в размер на 157 953.34лв не съответства на пълния размер на присъденото обезщетение.

Неоснователно е твърдението на молителя, че след извършените доброволно плащания от застрахователя преди подаване на касационната жалба, обжалваемият интерес е 70 000лв. В касационната жалба изрично е посочено, че въззивното решение се обжалва изцяло като се претендира отхвърляне на исковите претенции (евентуално намаляване на размера на обезщетението за неимуществени вреди). В тази връзка направеното частично плащане в размер на 430 000лв. нито е относимо към обжалваемия интерес, нито представлява надлежно обезпечение по реда на чл.280, ал.2 ГПК. Съвсем отделен е въпросът, че в производството по чл.280, ал.2 ГПК касационният състав няма компетентност да се произнася по твърдения и доказателства във връзка с извършени плащания след постановяване на въззивното решение.

Мотивиран от горното Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на второ отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Застрахователно акционерно дружество „О. - З.” АД – гр.София, с която на основание чл.282, ал.2, т.1 ГПК се иска спиране изпълнението на решение №1624/02.07.2019г., постановено по в.гр.д. №6309/2018г. по описа на Софийски апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: