№ 100

гр. София, 16 август 2019 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети август две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

след като изслуша докладваното от съдия РУМЕН ПЕТРОВ

частно наказателно дело № 851 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.44, ал.1 от НПК.

Образувано е въз основа на разпореждане от 09.08.2019 г. на съдията-докладчик от Специализирания наказателен съд /СНС/ по чнд № 2731/2019 г., с което е прекратено съдебното производство и е повдигнат спор за подсъдност между СНС и СГС относно това, кой е компетентен да разгледа подаденото от обвиняемия А. И., чрез защитника му адв.В. С., искане на основание чл.368, ал.1 от НПК по ДП № 513/2017 г. на СДВР, пр.пр. № 13924/2016 г. на СГП.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че компетентен да разгледа делото е СНС.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Проблемът с въпроса кой е компетентният първоинстанционен съд, който следва да разгледа постъпилото по реда на чл.368, ал.1 от НПК искане, произтича от установеното от съдилищата разминаване между обстоятелствената част и посочената правна квалификация в постановлението от 21.06.2017 г., с което А. И. е привлечен в качеството му на обвиняем по ДП № 513/2017 г. на СДВР. Обстоятелствената част съответства на извършено престъпление по чл.214, ал.2, т.2 вр. с чл.213а, ал.3, т.4 от НК и компетентен да разгледа искането се явява СНС, въпреки че като правна квалификация на вмененото във вина на И. престъпление е посочена разпоредбата на чл. 214, ал.3 вр. с ал.1 вр. чл.213а, т.4 от НК, т.е искането следва да се разгледа от СГС.

Настоящият състав на ВКС счита, че съобразно разпоредбите на чл.368 от НПК компетентен да се произнесе по искането на обвиняемия за ускоряване на досъдебното производство е СГС. Дадената от прокурора правна квалификация на извършеното от обвиняемия в постановлението за привличане не подлежи на преценка от съда към този процесуален момент. В случая е без значение доколко тя съответства на останалите посочени в постановлението обстоятелства.

С оглед изложеното, делото следва да бъде изпратено за разглеждане от съда, в който е било първоначално образувано, а именно – СГС, поради което и на основание чл.44, ал.1, от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 2470/29.07.2019 г. по чнд № 3126/2019 г. на СГС, 2 н.с. и изпраща делото за разглеждане от същия съд и състав.

Препис от определението да се изпрати на СНС за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: