- 2 -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 309

гр. София 09.09.2019 година.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 06.02.2019 (шести февруари две хиляди и деветнадесета) година в състав:

Председател: Б. Б

Членове: Б. И

Д. Д

като разгледа докладваното от съдията Д. Д, частно гражданско дело № 239 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

С молба вх. № 6967/19.07.2018 година О. П е поискала да бъде допълнено по реда на чл. 248 от ГПК постановеното по делото определение № 337/18.07.2018 година в частта му за разноските, като й бъдат присъдени разноски за един адвокат.

Ответниците по молбата Д.М.Д. и Л.К.Д. не са подали отговор на същата, като не са изразили становище по допустимостта и основателността й..

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки данните по делото, намира следното:

С постановеното по делото определение № 337/18.07.2018 година касационният съд се е произнесъл по подадената от Д.М.Д. и Л.К.Д., срещу определение № 368/24.10.2017 година на Апелативен съд Бургас, постановено по гр. д. № 195/2017 година, частна жалба с вх. № 10 352/06.11.2017 година. С това определение съставът на Апелативен съд Бургас е допълнил решение № 82/25.09.2017 година в частта му за разноските като е осъдил Д.М.Д. и Л.К.Д. да заплатят на О. П направените по делото разноски в размер на 2500.00 лева, т. е. касае се до определение постановено в производство по чл. 248 от ГПК. Поради това няма основание за допълване на постановеното в настоящето производство определение № 337/18.07.2018 година в частта му за разноските. Съгласно установената практика намерила израз в определение № 216/17.07.2017 година, постановено по гр. д. № 3648/2016 година по описа на ВКС, ГК, ІІІ г. о., определение № 28/12.01.2017 година, постановено по ч. гр. д. № 5183/2016 година, определение № 256/01.08.2017 година, постановено по гр. д. № 1355/2017 година, двете по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. и определение № 97/25.03.2015 година, постановено по т. д. № 987/2014 година по описа на ВКС, ТК, ІІ т. о. в производството по чл. 248 от ГПК не се дължат разноски на насрещната страна. Разпоредбата на чл. 81 от ГПК е неприложима в това производство, поради това че определението по чл. 248 от ГПК няма характер на акт по чл. 81 от ГПК, тъй като с него не се решава материалноправен или процесуалноправен въпрос по гражданско дело или свързано с него частно производство. След като не се дължат разноски в производството по чл. 248 от ГПК, няма основания за присъждане на разноски и по делата, образувани при обжалване на постановения в това производство акт.

Предвид горното подадената от О. П молба вх. № 8340/27.09.2018 година за допълване на постановеното по делото определение № 337/18.07.2018 година в частта му за разноските по реда на чл. 248 от ГПК е неоснователна и като такава трябва да бъде оставена без уважение. Разноски в настоящето производство не се дължат, поради което и не трябва да бъдат присъждани такива.

.По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от ОБЩИНА ПОМОРИЕ молба вх. № 6967/19.07.2018 година за допълване на постановеното по делото определение № 337/18.07.2018 година в частта му за разноските по реда на чл. 248 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове: 1.