- 3 -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 308

гр. София, 09.09.2019 година.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 26.06.2019 (двадесет и шести юни две хиляди и деветнадесета) година в състав:

Председател: Б. Б

Членове: Б. И

Д. Д

като разгледа докладваното от съдията Д. Д, гражданско дело № 1990 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

С молба инкорпорирана в частна жалба с вх. № 3571/15.04.2019 година Н.С.О. е поискала да бъде изменено по реда на чл. 248 от ГПК постановеното по делото определение № 289/29.03.2019 година в частта му за разноските, като бъдат намалени присъдените в полза на собствениците на обекти в Е. собственост- [улица], вх. „Г” [населено място], район „Л.”, [улица], ет. 2, офис № 7 разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1000.00 лева, тъй като същото било прекомерно и не съответствало на фактическата и правна сложност на делото.

Насрещната страна по молбата, а именно собствениците на обекти в Е. собственост- [улица], вх. „Г” [населено място], район „Л.”, [улица], ет. 2, офис № 7 са подали отговор на същата с вх. № 4933/30.05.2019 година, с който са заявили, че така подадената молба по чл. 248 от ГПК е неоснователна и като такава трябва да бъде оставена без уважение.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки данните по делото, намира следното:

С постановеното по делото определение № 289/29.03.2019 година касационният съд е оставил без разглеждане подадената от Н.С.О. касационна жалба с вх. № 21 649/14.02.2018 година в частта й, с която въззивното решение № 8292/07.12.2017 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІІІ-В състав, постановено по гр. д. № 8429/2015 година се обжалва в частта му, с която Н.С.О. е осъдена за заплати на собствениците на обекти в сграда в режим на етажна собственост, намираща се в [населено място], [улица], вх. „Г” сумата от 1947.08 лева, представляваща събрани от нея в периода от 25.06.2010 година до 27.07.2011 година и непредадени на етажната собственост вноски от собствениците и обитателите на самостоятелни обекти в собствеността за общите й нужди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 06.07.2012 година до окончателното плащане и е отхвърлен предявеният от Н.С.О. срещу собствениците на обекти в етажната собственост иск с правно основание чл. 61, ал. 2 от ЗЗ за заплащане на сумата от 1750.00 лева, представляващи нейни лични средства внесени на 28.05.2011 година и на 11.11.2011 година, внесени по банковата сметка на етажната собственост, като е прекратил производството по делото в тази му част. Наред с това не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение № 8292/07.12.2017 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІІІ-В състав, постановено по гр. д. № 8429/2015 година, в частта му, с която Н.С.О. е осъдена за заплати на собствениците на обекти в сграда в режим на етажна собственост, намираща се в [населено място], [улица], вх. „Г” сумата от 10 510.23 лева, представляваща обезщетение за вредите, причинени на етажната собственост в периода от 05.02.2008 година до 11.11.2011 година, от незаконосъобразно извършени разходи от О. като управител на етажната собственост и титуляр на банковата й сметка. С оглед на всичко това касационният съд е осъдил Н.С.О. да заплати на собствениците на обекти в Е. собственост- [улица], вх. „Г” [населено място], район „Л.”, [улица], ет. 2, офис № 7 сумата от 1000.00 лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение пред касационния съд.

Настоящият съдебен състав намира, че така заплатеното от собствениците на обекти в Е. собственост- [улица], вх. „Г” [населено място], район „Л.”, [улица], ет. 2, офис № 7 адвокатско възнаграждение за производството пред касационната инстанция не е прекомерно и съответства на фактическата и правна сложност на делото. Касае се до защита по отношение на касационна жалба, по отношение на три съединени иска, всеки един, от които е със самостоятелна цена, поради което съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 1/09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, възнаграждението за всеки един от тях се определя поотделно с оглед на неговата цена. Определени по този начин съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредбата възнагражденията за всеки отделен иск определят едно общо възнаграждение в размер на 1534.35 лева за трите иска и 908.88 лева само за предявените от собствениците на обекти в Е. собственост- [улица], вх. „Г” [населено място], район „Л.”, [улица], ет. 2, офис № 7 искове. В договора за правна помощ и съдействие и в пълномощното на представителя на собствениците на обекти в Е. собственост- [улица], вх. „Г” [населено място], район „Л.”, [улица], ет. 2, офис № 7 е посочено, че се касае до изготвянето на писмен отговор на касационната жалба и изложението на основанията за допускане на касационно обжалване. В тази случай адвокатското възнаграждение се определя по реда на ч. 9, ал. 3 от Наредба № 1,/09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, поради което с оглед посочения по-горе общ размер на възнаграждението по чл. 7, ал. 2 от Наредбата е 1150.76 лева за трите иска и 886.39 лева само за предявените от собствениците на обекти в Е. собственост- [улица], вх. „Г” [населено място], район „Л.”, [улица], ет. 2, офис № 7 искове. С оглед на това заплатеното от собствениците на обекти в Е. собственост- [улица], вх. „Г” [населено място], район „Л.”, [улица], ет. 2, офис № 7 на пълномощника им адвокатско възнаграждение не може да бъде прието за прекомерно, още повече че се налага и обсъждането на голям брой писмени доказателства и възражения на страните по делото.

Предвид горното постановеното по делото подадената от Н.С.О. молба инкорпорирана в частна жалба с вх. № 3571/15.04.2019 година за изменение на постановеното по делото определение № 289/29.03.2019 година в частта му за разноските по реда на чл. 248 от ГПК е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Н.С.О. от [населено място], [улица], ап. 2, с ЕГН [ЕГН] молба инкорпорирана в частна жалба с вх. № 3571/15.04.2019 година за изменение на постановеното по делото определение № 289/29.03.2019 година в частта му за разноските по реда на чл. 248 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове: 1.