О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 147

София, 09.09. 2019 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, второ гражданско отделение в закрито заседание на пети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

изслуша докладваното от съдията П. С ч. гр. дело № 3266 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 309, ал. 1, вр. чл. 282, ал. 2 ГПК.

Образувано е по молба вх. № 3396 от 23.08.2019 г. на Ф.К.В. чрез адвокат А. Х. с искане за спиране на изпълнението на влязлото в сила решение № 2677 от 07.12.2016 г., постановено по гр.д.№ 1009/2015 г. на РС - Сандански, с което Ф.К.В. и Е.К.В. са осъдени на основание чл. 109 ЗС да премахнат построения от тях гараж – сграда с идентификатор № **** по КККР на гр.Сандански, намиращ се в ПИ № **** по КККР на гр.Сандански, за изпълнението на което е образувано изп.д.№ 20187960401281 по описа на ЧСИ Ш. Д..

Искането е заявено във връзка с подадената от Ф.К.В. чрез адвокат А. Х. молба вх.№ 3004 от 24.07.2019 г. по чл. 303, ал.1, т. 3 ГПК, производството по администриране на която не е приключило понастоящем.

С определение № 122 от 27.08.2019 г. по ч. гр. д. № 3266/2019 г. на молителя е указано на основание чл. 309, ал. 1, вр. с чл. 282, ал. 2 ГПК да представи надлежно обезпечение в размер на 2 326 лева за спиране изпълнението на посоченото решение. С молба вх. № 7663/04.09.2019 г. е представена вносна бележка, удостоверяваща внасянето на сумата по сметката на ВКС, с оглед на което са налице предпоставките на процесуалния закон за постановяване на исканото спиране.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

С п и р а изпълнението на влязлото в сила решение № 2677 от 07.12.2016 г., постановено по гр.д.№ 1009/2015 г. на РС - Сандански.

т о не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове: