- 2 -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 310

гр. София 10.09.2019 година.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 10.07.2019 (десети юли две хиляди и деветнадесета) година в състав:

Председател: Б. Б

Членове: Б. И

Д. Д

като разгледа докладваното от съдията Д. Д, гражданско дело № 2540 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда чл. 307, ал. 1 от ГПК и е образувано по молба с вх. № 5 100 822/12.06.2019 година, подадена от Е.И.П., за отмяна на решение № 3105/30.04.2019 година на Софийски градски съд, гражданска колегия, ІІ брачен въззивен състав, постановено по гр. д. № 9846/2018 година и потвърденото с него решение № 425 413/07.06.2018 година на Софийски районен съд, трето гражданско отделение, 83-ти състав, постановено по гр. д. № 19 227/2018 година.

С последното от посочените по-горе решения е била оставена без уважение молбата на Е.И.П. за промяна на фамилното й име от „П.“ на „П.-К.“. Производството е било по реда на чл. 19 от ЗГР във връзка с чл. 542 от ГПК и има охранителен характер, поради което постановеното по него решение има характера на охранителен акт. С него не се разрешава по същество гражданско правен спор и затова то не се ползва със сила на присъдено нещо и не подлежи на отмяна по реда на чл. 303 и следващите от ГПК. Затова подадената молба за отмяната му е недопустима и трябва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство да бъде прекратено.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 5 100 822/12.06.2019 година, подадена от Е.И.П. от [населено място], [улица], с ЕГН [ЕГН] и съдебен адрес [населено място], [улица], чрез адв. З. М., за отмяна на решение № 3105/30.04.2019 година на Софийски градски съд, гражданска колегия, ІІ брачен въззивен състав, постановено по гр. д. № 9846/2018 година и потвърденото с него решение № 425 413/07.06.2018 година на Софийски районен съд, трето гражданско отделение, 83-ти състав, постановено по гр. д. № 19 227/2018 година, като ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2540/2019 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

Председател:

Членове: 1.