О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 260София, 10.09. 2019 година

Върховен касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на девети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия К. Е т. д. № 87/2019 г.

Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК.

Подадена е молба от ответника „П.-Л.” Е., гр. Разлог за допълване на постановеното по настоящото дело определение № 436 от 03.07.2019 г. в частта относно разноските, като в полза на същия бъде присъдена заплатената от него сума за адвокатски хонорар на процесуалния му пълномощник в размер на 2 376.32 лв.

Ответникът по молбата – „Ч. Разпределение България” АД, гр. София – не заявява становище по същата.

Съдът, като взе предвид изложеното в молбата и данните по делото, приема следното:

Молбата е подадена в преклузивния едномесечен срок по чл. 248, ал. 1 ГПК, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество – същата е и основателна.

С оглед изхода на настоящото дело – недопускане на касационно обжалване на въззивното решение, искането на ответника за присъждане на разноски следва да бъде уважено. Същото е направено своевременно с отговора на касационната жалба по чл. 287 ГПК и подкрепено с доказателства за извършването на разноски в размер на твърдяната сума – фактура № 1044 от 19.09.2018 г. и извлечение от банкова сметка, установяваща постъпването на посочената в нея сума в полза на упълномощеното адвокатско дружество „К. и партньори”, чийто адвокат е осъществил процесуалното представителство на ответника по касация.

Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Търговската колегия, Второ отделение, на основание чл. 248 във връзка с чл. 78, ал. 3 ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА „Ч. Разпределение България” АД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: гр. София, [улица], Б.Б.Ц да заплати на „П.-Л.” Е., ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, [улица] направените по настоящото дело разноски в размер на сумата 2 376.32 лв. (две хиляди триста седемдесет и шест лева и тридесет и две стотинки).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: