О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 101

гр. София, 10.09.2019 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховен касационен съд на Р. Б, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на девети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВАЛЯ РУШАНОВА

НАДЕЖДА ТРИФОНОВА

като разгледа докладваното от съдия Н. Трифонова касационно частно дело № 832 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство е образувано на основание чл. 43, т. 3 от НПК по повод разпореждане № 277 от 06.08.2019г. на Председателя на Районния съд–гр. Оряхово по НЧХД № 229/2019г. с искане за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил писмено становище, че в случая е налице процесуалното основание по чл. 43, т. 3 от НПК, обуславящо промяна на местната подсъдност по делото.

Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по НЧХД № 229/2019г. пред РС гр. Оряхово е било образувано по подаде постъпила тъжба от В.П.Д./ полицейски служител в РУ–Оряхово/ срещу В.Н.И. / адвокат от АК В./. Съдиите от РС гр. Оряхово са се отвели то разглеждане на делото, позовавайки се на предпоставките на чл.29, ал.2 НПК. Това лишава РС гр. Оряхово от възможността да сформира надлежен съдебен състав, поради което и производството по НЧХД № 229/2019г. е прекратено и делото е изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа същото.

При установената невъзможност да бъде сформиран съдебен състав, Върховният касационен съд намира, че са налице предпоставките по чл. 43, т. 3 от НПК.

Производството следва да бъде възложено за образуване и разглеждане на друг, еднакъв по степен съд, съобразен с критерият за териториална близост, гарантиращ спазване изискванията за бързина на производството, безпристрастност при разглеждане на спора, минимализиране на затруднения от деловоден и финансов характер, а именно- РС гр. Плевен.

По изложените съображения и на основание чл. 43, т. 3 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА прекратеното НЧХД № 229/2019 г. по описа на Районен съд–гр. Оряхово за образуване и разглеждане на Районен съд–гр. Плевен.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд–гр. Оряхово за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!