- 2 -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 311

гр. София 10.09.2019 година.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 10.07.2019 (десети юли две хиляди и деветнадесета) година в състав:

Председател: Б. Б

Членове: Б. И

Д. Д

като разгледа докладваното от съдията Д. Д, гражданско дело № 2533 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда чл. 307, ал. 1 от ГПК и е образувано по молба с вх. № 3 010 998/11.02.2019 година, подадена от В.Н.Г. за отмяна на решение № І-043-95/09.06.2015 година на Софийски районен съд, І-во гражданско отделение, 43-ти състав, постановено по гр. д. № 831/2014 година.

С решението, чиято отмяна е поискана е било признато за установено по предявени от „Топлофикация С.“ ЕАД [населено място] обективно, кумулативно и субективно съединени установителни искове, с правна квалификация чл. 422, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 150, ал. 1 от ЗЕ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, че В.Н.Г. му дължи сумата 4307.71 лева главница, представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия, доставена за периода от декември 2010 година до април 2013 година в топлоснабден имот, находящ се на адрес: [населено място],[жк], [жилищен адрес] заедно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК отм. .11.2013 година до окончателното й погасяване и сумата 470.20 лева-законна лихва за забава върху главницата, за периода 31.01.2011 година- 8.10.2013 година, за които суми в производството по ч. гр. д. № 18 171/2013 година по описа на Софийски районен съд, гражданско отделение, 117-ти състав, е издадена заповед за изпълнение. Същото не е било обжалвано по реда на въззивното обжалване и е влязло в сила.

От изложените в молба с вх. № 3 010 998/11.02.2019 година твърдения следва, че В.Н.Г. иска отмяна на решение № І-043-95/09.06.2015 година на Софийски районен съд, І-во гражданско отделение, 43-ти състав постановено по гр. д. № 831/2014 година. на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 от ГПК и в тази връзка се позовава на приложените към молбата доказателства.

Насрещната страна по молбата за отмяна „Топлофикация С.“ ЕАД [населено място] не е подала отговор на същата, като не е изразила становище по допустимостта и основателността й.

С оглед на датата, на която Г. твърди, че е узнала за решение № І-043-95/09.06.2015 година на Софийски районен съд, І-во гражданско отделение, 43-ти състав постановено по гр. д. № 831/2014 година-10.01.2019 година и датата на подаване на молбата за отмяна-11..02.2019 година трябва да се приеме, че е спазен предвидения в чл. 305, ал. 1, т. 5 от ГПК преклузивен срок за сезиране на съда.

Предвид на горното молбата за отмяна е подадена в срок и от заинтересована страна по смисъла на чл. 303, ал. 1 от ГПК и следва да бъде насрочена за разглеждане в открито съдебно заседание, в което да бъде дадена възможност на молителя да изрази становище относно изложените от насрещната страна твърдения за недопустимост на молбата и за проверка на твърденията му за наличието на основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 от ГПК.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА до разглеждане молба с вх. № 3 010 998/11.02.2019 година, подадена от В.Н.Г. от [населено място],[жк], [жилищен адрес] с ЕГН [ЕГН] за отмяна на решение № І-043-95/09.06.2015 година на Софийски районен съд, І-во гражданско отделение, 43-ти състав постановено по гр. д. № 831/2014 година.

ДЕЛОТО да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание и да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове: 1.