№ 95

София, 10 септември 2019 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на девети септември две хиляди и деветнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

МАЯ ЦОНЕВА

при секретаря

при становището на прокурора от ВКП Я. Г

като изслуша докладваното от съдия Д. Атанасова н.ч.д. № 842/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност по искане на Окръжен съд – Враца.

Прокурорът при Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че искането следва да бъде уважено.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, трето наказателно отделение, намери следното:

П. О съд – гр. Враца е било образувано н.о.х.д. № 263/2019 г. по внесен обвинителен акт на ОП – Враца срещу Г.М.М. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

Всички съдии от състава на Окръжен съд – гр. Враца, компетентен да разгледа делото по общите правила на местната подсъдност, са се отвели от разглеждането му на основание чл. 29, ал. 2 от НПК.

След направените отводи, зам.-председателят и ръководител на наказателното отделение към съда, с разпореждане № 318 от 08.08.2019 г. е констатирал, че липсва възможност за формиране на съдебен състав, който да разгледа делото, поради което е прекратил съдебно производство, и е изпратил делото на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд.

При посочените данни съдът, който е компетентен да разгледа делото по правилата на местната подсъдност, не може да образува състав, поради което са налице условията на пренасяне на същото в друг, равен по степен съд. Предвид несъздаване пречки повече от необходимото на страните при неговото разглеждане, същото следва да бъде пренесено в района на близък по местонахождение окръжен съд, а именно този в гр. Монтана.

Предвид изложеното и на основание чл. 43, т. 3 от НПК ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА н.о.х.д. 263/2019 г. по описа на Окръжен съд – гр. Враца за разглеждане в Окръжен съд – гр. Монтана.

Копие от определението да се изпрати на Окръжен съд – гр. Враца за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.